Preguntes freqüents

Què són les entitats locals menors?

Què són les entitats locals menors?

Són entitats locals menors aquells nuclis de població separats territorialment del municipi al qual pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es constituïsquen com a tals d'acord amb el que es preveu en la normativa que les regula.

No podran constituir-se en entitat local menor aquells nuclis de població que pertanyents a un municipi, exerceixen la seua la capitalitat.

Cap entitat local menor podrà pertànyer a més d'un municipi.

(art. 54.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Quins són els seus òrgans de govern?

Quins són els seus òrgans de govern?

Els òrgans de govern i administració de les entitats locals menors seran:

 • La Presidència
 • La Junta Veïnal

(art. 65.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Com està integrada la Junta Veïnal?

Com està integrada la Junta Veïnal?

La Junta Veïnal, sense perjudici del supòsit específic previst en l'article 64 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana, estarà integrada per la presidència i pels vocals, el nombre dels quals resultarà d'aplicar la següent escala:

 • D'1 a 250 habitants: 3
 • De 251 a 1.000 habitants: 5
 • De 1.001 d'ara en avant: 7

El nombre total de membres de la Junta Veïnal no podrà ser superior al terç del nombre de regidors de l'ajuntament al qual pertanyen.

(art. 65.2 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Quin és el règim electoral aplicable a les entitats locals menors?

Quin és el règim electoral aplicable a les entitats locals menors?

Amb la nova redacció de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 21/2017, s'ha de distingir dins de les entitats locals menors, dos règims electorals diferents atés el nombre d'habitants, supletòriament regeix el que disposa la normativa de règim electoral general.

Règims:

1) Entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants.

2) Entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants.

Aquesta diferenciació del sistema electoral, ve regulada en l'article 66 i 66.bis de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana.

 

Com es presenten les candidatures per a l'elecció dels membres de la Junta Veïnal?

Com es presenten les candidatures per a l'elecció dels membres de la Junta Veïnal?

Per a l'elecció dels i de les membres de la Junta Veïnal podran presentar-se candidatures de la forma següent:

-Entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants: es presentaran candidatures a través de llistes tancades.

-Entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants: es presentaran candidatures a través de llistes obertes de candidates i candidats.

(art. 66.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).
 

Qui pot presentar candidatures?

Qui pot presentar candidatures?

Les candidatures les podran presentar partits i federacions inscrits en el registre corresponent, coalicions electorals constituïdes d'acord amb la llei i les agrupacions d'electors que obtinguen un nombre de signatures no inferior al 5%, dels inscrits en la secció o seccions del cens electoral corresponent a l'entitat local menor, sense que en cap cas el nombre de signants puga ser inferior a cinc.

Cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors podrà presentar una llista amb un nombre màxim de candidats o candidates, composta per tres, cinc o set membres en funció del nombre d'habitants de l'entitat local menor, conforme al que s'estableix en l'article 65, apartat segon, d'aquesta llei, amb un màxim de tres suplents.

Les llistes es presentaran amb una composició paritària de dones i homes, en la seua composició s'alternaran consecutivament les persones candidates de sexe diferent.

Els candidats o candidates proposats en les llistes no hauran d'estar incursos en les causes d'inelegibilitat o incompatibilitat establides per la normativa de règim electoral general per a ser regidor.

La candidatura a regidor del municipi podrà simultaniejar-se amb la candidatura a membre de la Junta Veïnal d'una entitat local menor pertanyent a aquell, a més és compatible l'exercici dels càrrecs de presidència, vocalia o regidoria.

(art. 66.2, 3 i 4 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Poden presentar-se candidats o candidates que no residisquen en l'entitat local menor?

Poden presentar-se candidats o candidates que no residisquen en l'entitat local menor?

Sí, amb la modificació operada per la Llei 21/2017 a la Llei 8/2010 de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, s'elimina l'obligació que els candidats o candidates siguen residents en l'entitat local menor.

Quin és el procediment de proclamació dels membres electes de la Junta Veïnal en aquelles entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants?

Quin és el procediment de proclamació dels membres electes de la Junta Veïnal en aquelles entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants?

En les entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants la proclamació de membres electes de la Junta Veïnal es realitzarà d'acord amb les regles següents:

 •  a) No es tindran en compte aquelles candidatures que no hagen obtingut, almenys, el 5% dels vots vàlids emesos en la circumscripció.

 •  b) S'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les restants candidatures.

 •  c) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etcètera, fins a un nombre igual al de membres que componga la Junta Veïnal, i es forma un quadre semblant al que apareix en l'exemple pràctic.

  Els membres de la Junta Veïnal s'atribueixen a les candidatures que obtinguen els quocients majors en el quadre, atés un ordre decreixent.

 •  d) Quan en la relació de quocients coincidisquen dos corresponents a diferents candidatures, el membre de la Junta Veïnal s'atribuirà a la que haja obtingut el nombre més gran total de vots. Si hi ha dues candidatures amb el mateix nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i els successius de forma alternativa.

 •  e) Els membres de la Junta Veïnal corresponents a cada candidatura s'adjudiquen als candidats inclosos en aquesta, per l'ordre de col·locació en què apareguen.

 •  f) En cas de defunció, renúncia, incapacitat o inhabilitació d'un membre de la junta veïnal, la vacant serà atribuïda al candidat o, si escau, al suplent de la mateixa llista a qui corresponga, per l'ordre de col·locació en què apareguen.

(art. 66.5 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Quin és el procediment d'elecció de la Presidència de l'entitat local menor amb una població superior a 250 habitants?

Quin és el procediment d'elecció de la Presidència de l'entitat local menor amb una població superior a 250 habitants?

En la mateixa sessió de constitució de la Junta Veïnal es procedirà a l'elecció del president o presidenta de l'entitat local menor, d'acord amb el procediment previst en l'article 66.bis.2 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana.

Quin és el procediment de proclamació dels membres electes de la Junta Veïnal en aquelles entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants?

Quin és el procediment de proclamació dels membres electes de la Junta Veïnal en aquelles entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants?

En les entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants la proclamació de membres electes de la Junta Veïnal es realitzarà d'acord amb les regles següents:

 •  a) Cada partit, coalició, federació o agrupació podrà presentar una llista com a màxim de tres candidats o candidates, així com els seus respectius suplents.

 •  b) Cada elector o electora podrà donar el seu vot a un màxim de dos entre els candidats o candidates proclamats en l'entitat local menor corresponent.

 •  c) S'efectuarà el recompte de vots obtinguts per cada candidat, i s'ordenaran en una columna les quantitats representatives de major a menor.

 •  d) Seran proclamats electes aquells candidats o candidates que obtinguen el nombre més gran de vots fins a completar el nombre de membres de la Junta Veïnal. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.

 • e) En cas de defunció, renúncia, incapacitat o inhabilitació d'un membre de la Junta Veïnal, la vacant serà atribuïda al suplent que figurara en la mateixa llista i, si no n'hi ha, al següent candidat o candidata que més vots haguera obtingut.

(art. 66.6 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Quin és el procediment d'elecció de la Presidència de l'entitat local menor amb una població igual o inferior a 250 habitants?

Quin és el procediment d'elecció de la Presidència de l'entitat local menor amb una població igual o inferior a 250 habitants?

En la mateixa sessió de constitució de la Junta Veïnal es procedirà a l'elecció del president o presidenta de l'entitat local menor, d'acord amb el procediment previst en l'article 66.bis.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana.

Quan es constitueixen les juntes veïnals?

Quan es constitueixen les juntes veïnals?

Les juntes veïnals es constitueixen en sessió pública el trenté dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'haguera presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels membres de la Junta Veïnal, en aquest supòsit es constituirà el seixanté dia posterior a l'elecció.

(article 66.ter.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Quan és l'elecció dels òrgans de govern de les entitats locals menors?

Quan és l'elecció dels òrgans de govern de les entitats locals menors?

L'elecció dels vocals de la Junta Veïnal es farà de conformitat amb els resultats de les eleccions que, en paral·lel amb les realitzades per a l'ajuntament, se celebren en la secció o seccions constitutives de l'entitat local menor.

(art. 66.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Es durà a terme el 26 de maig de 2019.

 

Quan comença i quan finalitza la votació?

Quan comença i quan finalitza la votació?

El dia 26 de maig de 2019 a la 9.00 h s'iniciarà la votació i finalitzarà a les 20.00 h.

(art. 84.1 de la Llei orgànica de règim electoral general).

On he de votar el dia de les eleccions?

On he de votar el dia de les eleccions?

En la secció o seccions constitutives de l'entitat local menor.

(art. 66. 1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Es pot sol·licitar el vot per correu?

Es pot sol·licitar el vot per correu?

Sí, podran sol·licitar-lo els electors i electores que prevegen que en la data de votació (26 de maig) no es trobaran en l'entitat local menor on els correspon exercir el seu dret a vot, o aquelles persones que no puguen personar-se en el col·legi electoral.

(art. 72 de la Llei orgànica de règim electoral general).

Quina documentació m'identifica davant de la Mesa electoral per a poder votar?

Quina documentació m'identifica davant de la Mesa electoral per a poder votar?

El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir, on aparega la fotografia de la persona titular o, si es tracta de persones estrangeres, amb la targeta de residència.

(art. 85.1 de la Llei orgànica de règim electoral general).

Puc votar a les eleccions a entitats locals menors si residisc fora d'Espanya i estic inscrit/a en el Cens d'Espanyols Residents Absents?

Puc votar a les eleccions a entitats locals menors si residisc fora d'Espanya i estic inscrit/a en el Cens d'Espanyols Residents Absents?

Les persones inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents no poden exercir el seu dret al vot per a les entitats locals menors ni en les eleccions municipals.

No obstant això, les persones que es troben temporalment a l'estranger i estiguen inscrites en el Cens d'Espanyols Residents, sí que podran exercir el seu dret al vot a les eleccions a les entitats locals menors, mitjançant el procediment que s'estableix per a això en el Reial decret 1.621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per a la ciutadania espanyola que es trobe temporalment a l'estranger.

(arts. 2. 3 i 74 de la Llei orgànica de règim electoral general).

¿Es pot votar mitjançant el procediment de vot accessible als òrgans de govern de les entitats locals menors?

¿Es pot votar mitjançant el procediment de vot accessible als òrgans de govern de les entitats locals menors?

No. Mitjançant el procediment de vot accessible no es pot votar en les eleccions municipals, ni en les dels òrgans de govern de les entitats locals menors.

(art. 2 del Reial-decret 1.612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi).

Quines són les atribucions dels òrgans de govern?

Quines són les atribucions dels òrgans de govern?

La Presidència i la Junta Veïnal ostentaran les atribucions que la legislació establisca com a pròpies del/de l'alcalde/ssa i del Ple de l'ajuntament, respectivament, limitats a l'àmbit de competències de l'entitat local menor.

(art. 67.1 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).