Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser elector/a i no es trobin privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 d'abril de 2019 serà el cens tancat l'1 de gener de 2019, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER i CERA per províncies

Distribució de CER i CERA per províncies

  2019 2015  
  CER CERA Total CER CERA Total Variació
Alacant 1.234.705 38.214 1.272.919 1.218.283 30.227 1.248.510 24.409
Castelló 410.314 9.382 419.696 409.590 7.312 416.902 2.794
València 1.902.968 61.557 1.964.525 1.893.362 50.450 1.943.812 20.713
Comunitat 3.547.987 109.153 3.657.140 3.521.235 87.989 3.609.224 47.916

Nota: Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019