Banner Resultados electorales

Procediment del vot accessible

Procediment del vot accessible

El procediment del vot accessible consisteix en la utilització de sobres i paperetes normalitzades (sobres i paperetes sense referència en Braille i idèntiques als que usen els/les electors/es), junt amb una documentació específica en sistema Braille. Cada una de les paperetes normalitzades estarà dins d'un sobre en el qual, en tinta i Braille, s'indicarà la candidatura a què correspon. El conjunt de paperetes i sobres s'entregaran a l'elector/a en el kit o maletí de votació en la mateixa Mesa electoral.

Les traduccions al sistema Braille seran controlades per la Comissió Braille Espanyola i tot el procediment serà supervisat per l'administració electoral.

EL DIA DE LA VOTACIÓ

L'elector/a que haja comunicat la intenció d'utilitzar el procediment de vot accessible acudirà el dia de la votació (28 d'abril) a la Mesa electoral on li corresponga exercir el dret de sufragi.

Allí, després de la identificació i comprovació prèvies de la formulació de la sol·licitud per a aquest procediment, la Mesa li entregarà un maletí en què, en tinta i en llenguatge Braille, s'indicarà el procés electoral a què correspon.

Una vegada arreplegada la documentació, els/les electors/es podran dirigir-se als espais habilitats a aquest efecte en els locals electorals per al maneig de la documentació electoral amb les degudes garanties de  privacitat i secret de vot. Per a això, podrà sol·licitar que les persones que integren la Mesa l'acompanyen, i si aquestes no pogueren, podrà acompanyar-lo el/la representant de l'administració o els/les membres de Forces i Cossos de Seguretat presents en el col·legi electoral.

Una vegada identificada l'opció de vot i introduïda la papereta en el sobre de votació, l'elector/a es dirigirà novament a la mesa electoral i entregarà el vot al/a la president/a que li'l tornarà perquè l'introduïsca en l'urna electoral corresponent.

Després de la votació, es recomana a l'elector/a que s'emporte el kit de votació i tot el material sobrant, a fi de garantir el secret del vot emés.

Agenda