Procediment

Procediment

Del 5 al 30 de març, els/les espanyols/es inscrits/es en el Cens Electoral de Residents Absents hauran de formular la sol·licitud de vot dirigida a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, a través d'imprés oficial.

L'imprés oficial els serà remés d'ofici. No obstant això, es trobarà disponible des del 6 de març en les oficines consulars, a més de poder obtindre's també telemàticament a través de la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació i del Ministeri l'Interior.

Junt amb la sol·licitud s'adjuntarà un dels documents següents: fotocòpia del passaport, fotocòpia del document nacional d'identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, a falta d'això, certificat de nacionalitat o certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedits pel Consolat d'Espanya del país de residència, als efectes de poder identificar l'elector/a.

Agenda