Remissió de la documentació electoral

Remissió de la documentació electoral

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral remetrà per correu certificat, a la direcció de la inscripció de l'elector/a, la documentació electoral necessària per a votar, no més tard del 8 d'abril en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidats/es i, en els restants, no més tard del 16 d'abril. A aquest termini caldrà sumar-se el temps que tarde a arribar la documentació al domicili a l'estranger. La documentació electoral està integrada per:

  • Dos certificats d'inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents.
  • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
  • Un sobre en el qual figurarà l'adreça de la Junta Electoral competent.
  • Un sobre amb l'adreça de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en què estan inscrits.
  • Un full informatiu.
  • Imprés per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu.

Agenda