Remissió dels vots a Espanya

Finalitzat el termini de votació en urna, el mateix 26 d'abril, el/la funcionari/ària consular expedirà una acta que contindrà:

  • El nombre de certificats censals rebuts.
  • Les incidències succeïdes.
  • El nombre de sobres rebuts per correu fins a la finalització del depòsit del vot en urna.

L'endemà, el 27 d'abril, els sobres depositats pels/per les electors/es i els rebuts per correu junt amb l'acta expedida pel/per la funcionari/ària consular hauran de ser remesos, per mitjà d'enviament electoral, a l'Oficina que, a aquests efectes, es constituirà en el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, la qual, al seu torn, en farà l'enviament urgent d'aquests sobres a les juntes electorals provincials.

Agenda