Ciutadans/es que estiguen temporalment a l'estranger

Ciutadans/es que estiguen temporalment a l'estranger

Subjectes

Els/les ciutadans/es que estiguen temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria d'eleccions (5 de març), i prevegen estar en aquesta situació fins al dia de la votació (28 d'abril), sempre que figuren inscrits/es en el Registre de Matrícula Consular com a no residents. (La inscripció en el Registre es pot realitzar al mateix temps que se sol·licita el certificat d'inscripció en el Cens Electoral).

Procediment

Del 5 al 30 de març, l'elector/a ha de sol·licitar a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent el certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.

La sol·licitud ha de realitzar-se per mitjà d'imprés específic que podrà arreplegar-se en les oficines consulars de Carrera o seccions consulars d'Ambaixada, o descarregar-se telemàticament des de la pàgina web del Ministeri de l'Interior i del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

La sol·licitud s'entregarà personalment en l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada, després de la identificació prèvia de l'elector/a per mitjà de l'exhibició del document nacional d'identitat o passaport espanyol, i el/la  funcionari/ària consular n'haurà de verificar la inscripció en el Registre de Matrícula Consular com a no resident i la coincidència de la firma.

Aquesta Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada remetrà immediatament la sol·licitud a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

Aquesta sol·licitud només tindrà validesa per a un procés electoral (o per a diversos si se celebren en la mateixa data), i comporta que el dret de sufragi s'efectue des de l'estranger.

Remissió de la documentació electoral

Després de la recepció de la sol·licitud, la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, una vegada comprovada la inscripció de la persona interessada en el Registre de Matrícula Consular com a no resident, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i entre el 2 i el 16 d'abril enviarà, per correu certificat, al domicili a l'estranger de la persona interessada la documentació electoral, que estarà integrada per:

  • Un full explicatiu.
  • Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
  • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
  • El sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'aquesta.
  • Imprés per a la devolució dels gastos de l'enviament del vot per correu.

Enviament del vot

Del 2 al 24 d'abril, l'elector/a remetrà per correu certificat el sobre dirigit a la Mesa electoral en què haurà introduït el certificat d'inscripció en el Cens Electoral i el sobre de votació amb la papereta elegida, així com si ho desitja, l'imprés omplit per a la devolució de les despeses d'enviament.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Mesa electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives de cada procés electoral.

És indispensable que en el sobre dirigit a la Mesa electoral conste el mata-segells o una altra inscripció oficial d'una Oficina de Correus de l'Estat corresponent, als efectes de certificar que s'ha remés dins del termini previst.

El Servei de Correus conservarà fins al dia de la votació (28 d'abril) la correspondència dirigida a la Mesa i la traslladarà a les 9 del matí. Així mateix, seguirà traslladant la que es puga rebre en el dia fins a les 20 hores d'aquest.

Agenda