Personal de les Forces Armades Espanyoles i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat que complisquen missions en l'exterior

Personal de les Forces Armades Espanyoles i dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat que complisquen missions en l'exterior

Subjectes

S'aplicarà al personal embarcat en vaixells de l'Armada i al personal que, pertanyent a unitats militars, terrestres o aèries, estiga destacat fora del territori nacional o en situacions excepcionals, vinculades amb la defensa nacional i que participe o coopere amb les Forces dels països aliats i d'organitzacions internacionals en missions d'assistència humanitària o manteniment de la pau internacional, des de la data de convocatòria de les eleccions (5 de març) fins a la seua celebració (28 d'abril).

Procediment

El/la comandant del vaixell o el/la cap de la Unitat remetrà la relació de personal que vulga exercir el dret de sufragi al/a la director/a general de Personal del Ministeri de Defensa, el qual tramitarà les sol·licituds del certificat d'inscripció en el Cens a les corresponents delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral del 5 de març al 18 d'abril.

En esta relació es farà constar:

  • Nom i dos cognoms del/de la sol·licitant.
  • Número del document nacional d'identitat.
  • Data de naixement.
  • Província i municipi de naixement.
  • Municipi de residència en què està inclòs/osa en el Cens Electoral.
  • Carrer i número del seu domicili.

Remissió de la documentació electoral

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, una vegada comprovada la inscripció de la persona interessada, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i entre el 8 i el 21 d'abril procedirà a remetre la documentació electoral a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa perquè, pel procediment més urgent possible, a la persona destinatària.

La documentació electoral estarà integrada per:

  • Un full explicatiu.
  • Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
  • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
  • El sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'aquesta.

Enviament del vot

Una vegada rebuda la documentació, l'elector/a procedirà a exercir el dret al vot del 8 al 24 d'abril, per mitjà de la introducció en el sobre dirigit a la Mesa electoral del certificat d'inscripció en el Cens, i del sobre de votació en què haurà introduït la papereta elegida.

Dels vots emesos es farà càrrec el/la comandant del vaixell o cap de la Unitat, que els custodiarà, i se'n garantirà la seguretat, la integritat i el secret, fins que l'encarregat/da del transport a territori nacional els arreplegue.

La Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa farà arribar els sobres a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA, abans del 24 d'abril, la qual els remetrà amb caràcter urgent a la Mesa electoral corresponent.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà, dins del sobre dirigit a la Mesa electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives a cada procés electoral.

Agenda