Personal embarcat en vaixells de l'Armada, la Marina Mercant o la flota pesquera

Personal embarcat en vaixells de l'Armada, la Marina Mercant o la flota pesquera

Subjectes

El personal dels vaixells de l'Armada, la Marina Mercant o la flota pesquera d'altura, abanderats a Espanya, que haja d'estar embarcat des de la convocatòria de les eleccions fins a la realització i que durant este període toque ports, prèviament coneguts, en el territori nacional.

Procediment

La persona interessada sol·licitarà el certificat d'inscripció en el Cens Electoral a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral on estiga inscrita, del 5 de març al 18 d'abril per mitjà del servei de radiotelegrafia del vaixell (s'admetrà el correu electrònic o fax per als vaixells que no puguen sol·licitar-ho per radiotelegrafia) en la comunicació hauran de constar les dades següents:

 • Nom i dos cognoms del/de la sol·licitant.
 • Número del document nacional d'identitat.
 • Data de naixement.
 • Província i municipi de naixement.
 • Municipi de residència en què està inclòs/osa en el Cens Electoral.
 • Carrer i número del seu domicili.
 • Nom del vaixell en el qual estiga embarcat/da.
 • Port o ports on tinga prevista l'arribada el vaixell, amb indicació de les dates concretes en què esta s'haja de produir .

Per a poder complir els requisits de sol·licitud del vot per correu, els serveis de radiotelegrafia dels vaixells tindran la consideració de dependències delegades del Servei de Correus i els/les comandants o capitans/es o l'oficial en què expressament deleguen, la d'empleats/des encarregats/des de la recepció de la sol·licitud.

Remissió de la documentació electoral

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, després de la comprovació de la inscripció de la persona interessada, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol·licitud i del 8 al 21 d'abril remetrà la documentació electoral a nom de l'elector/a al port o, si és el cas, a l'armador/a, consignatari/ària o vaixell que l'elector/a haguera indicat.

Si s'haguera de rebre la documentació electoral per mitjà d'un altre vaixell, s'haurà d'indicar en el radiomissatge l'armador/a, consignatari/ària o vaixell on se l'ha d'enviar.

La documentació electoral estarà integrada per:

 • Un full explicatiu.
 • Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
 • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
 • El sobre en el que figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'aquesta.

Enviament del vot

Rebuda la documentació per part de l'elector/a, este remetrà del 8 al 24 d'abril, per correu certificat urgent i des de qualsevol dels ports en què el vaixell atraque, el sobre dirigit a la Mesa electoral en què s'haurà introduït el certificat d'inscripció en el Cens Electoral i el sobre de votació amb la papereta elegida.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Mesa electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives a cada procés electoral.

Agenda