Persones internades en centres penitenciaris

Persones internades en centres penitenciaris

Quins/es interns/es podran votar

Només podran exercir el dret al vot per correu aquells/es interns/es que no estiguen  condemnats per sentència judicial ferma a la pena principal o accessòria de privació del dret de sufragi durant el temps del compliment.

Informació sobre el procés electoral

En tots els centres penitenciaris s'exposarà, davant de la població interna, les normes electorals que regulen el vot per correu i s'organitzaran sessions informatives d'explicació i aclariment als/a les interns/es sobre el procediment de vot.

Procediment

El/la director/a de cada centre penitenciari, o la persona en qui este/a delegue, sol·licitarà a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA, que un empleat/da d'aquest servei es desplace en una data determinada entre el 5 de març i el 18 d'abril al centre, proveït dels impresos de sol·licitud d'inscripció en el Cens que pogueren ser necessaris, perquè, allí mateix, els òmpliguen els/les interns/es que vulguen exercir el dret al vot per correu.

Si algun/a dels/de les reclusos/es no tinguera el document nacional d'identitat, serà suficient amb el document d'identitat interior que tenen tots/es els/les interns/es, sempre que hi aparega la fotografia.

Remissió de la documentació electoral

L'Oficina del Cens Electoral remetrà al centre penitenciari la documentació electoral del 8 al 21 d'abril. L'empleat/da de Correus entregarà aquesta documentació personalment a l'elector/a.

La documentació electoral estarà integrada per:

  • Un full explicatiu.
  • Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
  • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
  • El sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'aquesta.

Enviament del vot

Del 8 al 24 d'abril, l'elector/a remetrà per correu certificat el sobre dirigit a la Mesa electoral en el qual haurà introduït el certificat d'inscripció en el Cens Electoral i el sobre de votació amb la papereta elegida. Este enviament no necessita franqueig, ja que és gratuït.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Mesa electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives de cada procés electoral.

L'empleat/da de Correus farà arribar aquests sobres a les Meses electorals corresponents el dia de la votació.

Agenda