Banner Resultados electorales

Identificació de l'elector o l'electora

Identificació de l'elector o l'electora

L'elector o l'electora s'haurà d'identificar davant del/de la president/a de la Mesa electoral per mitjà de l'exhibició de l'original de qualsevol dels documents següents, en els quals conste la fotografia de l'elector/a:

  • Document nacional d'identitat
  • Permís de conduir
  • Passaport

Servixen per a acreditar la identitat encara que estiguen caducats. No obstant això, no s'admetrà la fotocòpia d'estos per a identificar l'elector/a, ni tampoc el resguard del document nacional d'identitat en tràmit, ja que no hi apareix la fotografia de l'elector/a.

 

Agenda