Banner Resultados electorales

Vot presencial amb ajuda d'un tercer

Vot presencial amb ajuda d'un tercer

Limitació de mobilitat

Els locals electorals hauran de ser accessibles perquè les persones amb limitacions de mobilitat puguen accedir-hi sense cap impediment.

Discapacitat visual

Els/les electors/es que no saberen llegir o que, per discapacitat, estigueren impedits per a elegir la papereta o col·locar-la dins del sobre i per a entregar-la al/a la president/a de la mesa, podran servir-se per a aquestes operacions d'una persona de la seua confiança.

No obstant això, les persones amb discapacitat o diversitat funcional visual que complisquen determinats requisits podran exercir el dret al vot per mitjà d'un procediment de vot especial habilitat a l'efecte, sempre que aquest haja sigut sol·licitat prèviament a la jornada electoral (vegeu VOT ACCESSIBLE).

Malaltia o incapacitat per a formular el vot

Les persones que, per malaltia o incapacitat, no pogueren desplaçar-se del seu domicili, podran exercir el dret al vot per mitjà del procediment de vot per correu amb unes determinades especialitats (vegeu VOT PER CORREU AMB ESPECIALITATS).

Agenda