Banner Resultados electorales

L'Administració de justícia

Als jutjats contenciosos administratius, els correspon conéixer les impugnacions contra els actes de les juntes electorals de zona i les formulades en matèria de proclamació de candidatures i candidats i candidates efectuada per qualsevol de les juntes electorals, en els termes previstos en la legislació electoral (art.1.3 c) i 8.5 Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia coneixeran els actes i les disposicions de les juntes electorals provincials i de les comunitats autònomes, així com els recursos contenciosos electorals contra els acords de les juntes electorals sobre la proclamació d'electes i elecció i proclamació de presidents i presidentes de corporacions locals, en els termes de la legislació electoral (art. 10.1 f, Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i art. 74.1 f, Llei orgànica del poder judicial).

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem coneixerà:

a) Els recursos que es deduïsquen en relació amb els actes i les disposicions de la Junta Electoral Central, així com els recursos contenciosos electorals que es deduïsquen contra els acords sobre proclamació d'electes en els termes previstos en la legislació electoral.

b) Els recursos deduïts contra actes de les juntes electorals adoptats en el procediment per a elecció de les persones que integren les sales de govern dels tribunals, en els termes de la Llei orgànica del poder judicial (art.12.3 Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa ).

No, no cap la interposició de recurs d'apel·lació contra les Sentències dels jutjats contenciosos administratius (art. 81.1 b, Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

No, no és possible la interposició del recurs de cassació contra les sentències de les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia en matèria electoral (art. 86.2, Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

Una sala formada pel president o la presidenta del Tribunal Suprem, els presidents o les presidentes de sala i el magistrat o magistrada amb més antiguitat i menys de cada una coneixerà, sense perjudici d'altres competències, dels processos de declaració d'il·legalitat i consegüent dissolució dels partits polítics, conforme al que es disposa en la Llei orgànica de partits polítics (art. 61.1.6é Llei orgànica del poder judicial).

El càrrec de jutge/ssa és incompatible amb qualsevol càrrec d'elecció popular o designació política de l'Estat, comunitats autònomes, províncies i la resta d'entitats locals i organismes que en depenen. No obstant això, en el cas que els/les magistrats/des, jutges/ses i fiscals, en actiu, desitgen presentar-se a les eleccions, podran fer-ho sol•licitant el pas a la situació administrativa que corresponga (art. 389.2n de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l'art. 7.3 i 4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Els jutges i jutgesses o els magistrats i les magistrades no podran pertànyer a partits polítics o sindicats o tindre ocupació al servei d'aquests (art. 395. Llei orgànica del poder judicial).

 

L'afiliació a un partit polític pot suposar la comissió d'una falta molt greu i la seua corresponent sanció (art. 417.2 Llei orgànica del poder judicial).

Se'ls prohibeix, en les eleccions legislatives o locals, prendre-hi més part que la d'emetre el seu vot personal. No obstant això, exerciran les funcions i compliran els deures inherents al seu càrrec (art. 395.2n Llei orgànica del poder judicial).

No, en cap cas seran recurribles en cassació per a la unificació de la doctrina les sentències que es referisquen a matèria electoral (art. 96.4 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa).