Banner Resultados electorales

Campanya electoral

La campanya electoral és entesa com el conjunt d'activitats lícites dutes a terme pels candidats i les candidates, partits, federacions, coalicions o agrupacions encaminades a la captació de sufragis (art. 50.4 Llei orgànica del règim electoral general).

La campanya electoral tindrà una durada de quinze dies. Començarà el 38é dia posterior a la convocatòria i acabarà a les zero hores del dia immediatament anterior a la votació. Això és, com que la convocatòria és el 5 de març, la campanya electoral s'iniciarà el divendres 12 d'abril i finalitzarà el divendres 26 d'abril a les zero hores (art. 51.2 Llei orgànica del règim electoral general).

No. Els partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors i electores des de la convocatòria de les eleccions (5 de març) fins a l'inici legal de la campanya electoral (12 d'abril) no podran realitzar publicitat o propaganda electoral, sobre les eleccions a Les Corts, mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals, sense que es puguen justificar aquestes actuacions per l'exercici de les seues activitats ordinàries reconegudes per l'article 20 de la Constitució (art. 53, paràgraf 2n Llei orgànica del règim electoral general).

No obstant això, els poders públics que, en virtut de la seua competència legal hagen convocat un procés electoral, poden realitzar durant el període electoral una campanya de caràcter institucional destinada a informar la ciutadania sobre la data de la votació, el procediment per a votar i els requisits i tràmit del vot per correu, sense influir, en cap cas, en l'orientació del vot dels electors i electores (art. 50.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Des de la convocatòria de les eleccions (5 de març) i fins a la celebració d'aquestes (28 d'abril) queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que continga al·lusions a les realitzacions o als objectius obtinguts, o que utilitze imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seues pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.

Així mateix, durant el mateix període queda prohibit fer qualsevol acte d'inauguració d'obres o serveis públics o projectes d'aquests, siga quina en siga la denominació utilitzada, sense perjudici que aquestes obres o serveis puguen entrar en funcionament en aquest període (art. 50. 2 i 3 Llei orgànica del règim electoral general).

Els ajuntaments, dins dels set dies següents a la convocatòria, han de comunicar a la corresponent Junta Electoral de Zona els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i, si és el cas, pancartes i banderoles. Això es, com que la convocatòria és el 5 de març, la comunicació s'ha de fer entre els dies 6 i 12 de març, els dos inclusivament.

La Junta Electoral de Zona distribueix els llocs en funció del nombre total de vots que va obtindre cada partit, federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents en la mateixa circumscripció, i s'atribueixen segons les preferències dels partits, federacions o coalicions amb major nombre de vots en les últimes eleccions equivalents en la mateixa circumscripció (art. 56.1 i 2 Llei orgànica del règim electoral general).

El segon dia posterior a la proclamació de candidats i candidates, la Junta Electoral de Zona comunica a la persona representant de cada candidatura els llocs reservats per als seus cartells. Això és, com que la proclamació és el dia 1 d'abril, s'ha de comunicar el dia 3 d'abril (art. 56.3 Llei orgànica del règim electoral general).

No, ja que els partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors únicament poden col·locar pancartes i cartells penjats en pals o fanals pel sistema anomenat de banderoles als llocs reservats com a gratuïts pels ajuntaments (art. 55.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, a més dels llocs especials gratuïts indicats per a la col·locació de cartells i pancartes, els partits, coalicions, federacions i les candidatures poden col·locar cartells i altres formes de propaganda electoral en els espais comercials autoritzats (art. 55.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Els ajuntaments dins dels deu dies següents al de la convocatòria han de comunicar a la Junta Electoral de Zona, que al seu torn ho ha de comunicar a la Junta Electoral Provincial, els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral. Això és, com que la convocatòria d'eleccions és el 5 de març, s'ha de comunicar entre el 6 i 15 de març, els dos inclusivament.

Aquesta relació ha de contindre l'especificació dels dies i hores en què cada un siga utilitzable i ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quinze dies següents a la convocatòria. És a dir, des del 6 fins al 20 de març, els dos inclusivament (art. 57.1 i 2 Llei orgànica del règim electoral general).

Les persones representants de les candidatures, a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'especificació dels dies i hores en què seran utilitzats els locals oficials i llocs públics per als actes de campanya, poden sol·licitar davant de les juntes de zona la utilització dels locals i llocs esmentats.

Aquesta sol·licitud, per tant, pot ser presentada depenent de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província que s'ha d'efectuar dins dels quinze dies següents a la convocatòria d'eleccions, és a dir, entre els dies 6 i 20 de març, els dos inclusivament (art. 57.2 Llei orgànica del règim electoral general).

El quart dia posterior a la proclamació dels candidats i les candidates, les juntes de zona atribueixen els locals i llocs disponibles, en funció de les sol·licituds. És a dir, com que la proclamació de candidats i candidates és el dia 1 d'abril, s'han d'atribuir els locals i llocs disponibles el 5 d'abril.

Les juntes electorals de zona han de comunicar a la representant de cada candidatura els locals i llocs assignats (art. 57.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Quan diverses sol·licituds de locals oficials i llocs públics per als actes de campanya són coincidents, s'han d'atribuir atenent el criteri d'igualtat d'oportunitats i, subsidiàriament, a les preferències dels partits, federacions o coalicions amb major nombre de vots en les últimes eleccions equivalent en la mateixa circumscripció (art. 57.3 Llei orgànica del règim electoral general).

No, no poden contractar-se espais de publicitat electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública ni en les emissores de televisió privada (art. 60.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, les candidatures tenen dret a realitzar publicitat en premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titularitat privada, sense que les despeses fetes en publicitat puguen superar el 20% del límit de despesa prevista per als partits, federacions, agrupacions o coalicions en els articles 175.2, 193.2 i 227.2, segons el procés electoral de què es tracte (art. 58.1 Llei orgànica del règim electoral general).

La distribució del temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà de comunicació de ràdio i televisió de titularitat pública, i en els diferents àmbits de programació que aquests tinguen, s'ha d'efectuar conforme al barem següent:

 

a) Cinc minuts per als partits, federacions i coalicions que no van concórrer en les eleccions anteriors o equivalents, o que van concórrer i no van aconseguir representació parlamentària.

b) Quinze minuts per als partits, federacions i coalicions que, tot i haver obtingut representació en les anteriors eleccions equivalents van aconseguir un resultat inferior al 15% del total dels vots emesos.

c) Vint minuts per als partits, federacions i coalicions que, tot i haver concorregut en les anteriors eleccions equivalents van aconseguir entre el 15% i 20% del total dels vots emesos.

d) Trenta minuts per als partits, federacions i coalicions que, tot i haver concorregut en les anteriors eleccions equivalents van aconseguir més del 20% dels vots emesos.

 

A l'efecte del còmput dels vots, que s'hagen d'assignar a cada partit que s'haguera integrat en coalicions o federacions en les anteriors eleccions equivalents, la distribució dels vots es farà en proporció al nombre de diputats i diputades que cada partit haja obtingut en el moment de constitució de Les Corts en la legislatura immediata anterior (art. 32.1 i 2 Llei electoral valenciana).

Si simultàniament a les eleccions al Congrés dels Diputats se celebren eleccions a una assemblea legislativa de comunitat autònoma, només es té en compte els resultats de les anteriors eleccions al Congrés, per a la distribució d'espais en la programació general dels mitjans nacionals (art. 63.2 Llei orgànica del règim electoral general).

El dret als temps d'emissió gratuïta assenyalats només correspon a aquells partits, federacions i coalicions que presenten candidatures en totes les circumscripcions compreses en l'àmbit de difusió, de programació del mitjà corresponent.

Les agrupacions d'electors que es federen per a fer propaganda en els mitjans de titularitat pública tenen dret a cinc minuts d'emissió, si compleixen el requisit de presentació de candidatures (art. 32 Llei electoral valenciana).

Quan per qualsevol mitjà de comunicació social es difonguen fets que al·ludisquen a candidats i candidates o dirigents dels partits, federacions, coalicions o agrupacions que concórreguen a l'elecció, que aquests consideren inexactes i la divulgació dels quals puga causar-los perjudici, poden exercitar el dret de rectificació de conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 2/1984, de 23 de març, reguladora del dret de rectificació, amb les següents especialitats:

 

• Si la informació que es pretén rectificar s'haguera difós en una publicació la periodicitat de la qual no permeta divulgar la rectificació, en els tres dies següents a la seua recepció, el directora o directora del mitjà de comunicació ha de fer-la publicar a la seua costa dins del termini indicat en un altre mitjà de la mateixa zona i de similar difusió.

• El judici verbal regulat en el paràgraf 2n de l'article 5 de la Llei orgànica reguladora del dret de rectificació s'ha de celebrar dins dels quatre dies següents al de la petició. (Art. 68 Llei orgànica del règim electoral general).