Banner Resultados electorales

Els electors o les electores

El dret de sufragi actiu és el dret de vot. Segons l'article 23.1 de la Constitució espanyola, "els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement elegits i elegides en eleccions periòdiques per sufragi universal"

Són persones electores i, per tant, poden votar, els qui posseint la condició política de valencians i valencianes, siguen majors d'edat, estiguen inscrits i inscrites en el cens electoral vigent i no estiguen condemnats o condemnades per sentència judicial ferma a la privació del dret de sufragi durant el temps del seu compliment.

(Art. 2 i 3 Llei orgànica del règim electoral general i art. 2 Llei electoral valenciana.)

Tenen la condició política de valencià i valenciana:

- Totes les persones espanyoles que tinguen o adquirisquen el veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

- Els espanyols i espanyoles residents a l'estranger que hagen tingut el seu últim veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana i acrediten aquesta condició en el corresponent Consolat d'Espanya, així com els seus descendents, inscrits com a espanyols i espanyoles, si així ho sol·liciten en els termes establits per la llei de l'Estat.

- Les persones valencianes establertes fora de la Comunitat Valenciana que hagen sol·licitat el reconeixement de la seua valencianitat, entesa com el dret a participar, col·laborar o compartir la vida social i cultural del poble valencià (art. 3.1, 3.2 i 3.3 Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana).

Sí, poden votar les persones que tinguen 18 anys complits el dia 28 d'abril (art. 85.2 Llei orgànica del règim electoral general).

No, no és obligatori votar. Cap persona pot ser obligada o coaccionada , sota cap pretext, a exercir el dret de sufragi.

El vot és la forma que té la ciutadania d'exercir el dret fonamental reconegut en la Constitució espanyola de participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants lliurement triats (art. 23 Constitució espanyola i art. 5 Llei orgànica del règim electoral general).

No, no és necessari, es pot votar únicament en una de les eleccions convocades. No obstant això, s'ha de tindre en compte que en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals per al mateix dia de votació, l'elector/a exerceix el seu dret de sufragi actiu en un acte únic, i no pot votar en moments diferents dins d'aquesta jornada electoral.

Sí, el vot és secret. Cap persona pot ser obligada o coaccionada, sota cap pretext, a revelar el seu vot (art. 5 i 86.1 Llei orgànica del règim electoral general).

El vot es pot exercir de manera presencial o per correu.

• El vot presencial s'exerceix personalment en la secció en la qual l'elector/a es trobe inscrit/a segons el cens i en la mesa electoral que li corresponga, sense perjudici de les disposicions sobre el vot per correu i el vot de les interventores (art. 4 Llei orgànica del règim electoral general).

Dins del vot presencial, hi ha la modalitat del vot accessible mitjançant el qual les persones amb discapacitat visual que coneguen el sistema de lectoescriptura Braille i que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o siguen afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) poden exercir el seu vot de forma presencial.

• En el vot per correu es distingeix:

- El de les persones electores residents a Espanya que prevegen que en la data de votació no estaran en la localitat on els correspon exercir el dret de vot, o que no podran acudir personalment a votar el dia de les eleccions.

- El vot dels espanyols i espanyoles que han registrat la inscripció en el cens de les persones electores residents absents que viuen a l'estranger –vot CERA– (art.75.1. Llei orgànica del règim electoral general).

- El vot del espanyols i espanyoles que es troben temporalment a l'estranger –vot ERTA– (Reial decret 1.621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per a la ciutadania espanyola que es troba temporalment a l'estranger).

Dins del vot per correu, es regulen diferents especialitats de vot per a les persones electores embarcades en alta mar, les que es troben en missions internacionals, així com per a les internes en centres penitenciaris i persones malaltes i/o discapacitades.