Banner Resultados electorales

Enquestes electorals

S'aplicarà el següent règim de publicació d'enquestes electorals:

Els realitzadors i les realitzadores de tot sondeig o enquesta han d'acompanyar-lo, sota la seua responsabilitat, de les especificacions següents:

a) Denominació i domicili de l'organisme o entitat, pública o privada o de la persona física que haja realitzat el sondeig, així com de la que n'haja encarregat la realització.

b) Característiques tècniques del sondeig, que incloguen necessàriament els aspectes següents: sistema de mostreig, grandària de la mostra, marge d'error d'aquesta, nivell de representativitat, procediment de selecció de les persones enquestades i data de realització del treball de camp.

c) Text íntegre de les enquestes plantejades i nombre de persones que no han contestat a cada una.

(Art. 69.1 Llei orgànica del règim electoral general).

La Junta Electoral Central vetla perquè les dades i informacions dels sondejos publicats no continguen falsificacions, ocultacions o modificacions deliberades (art. 69.2 Llei orgànica del règim electoral general).

La Junta Electoral Central pot recaptar de qui haja realitzat un sondeig o enquesta publicat la informació tècnica complementària que jutge oportuna a fi d'efectuar les comprovacions que estime necessàries. Aquesta informació no pot estendre's al contingut de les dades sobre les qüestions que, conforme a la legislació vigent, siguen d'ús propi de l'empresa o el seu client (art. 69.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Els mitjans informatius que hagen publicat o difós un sondeig, violant les disposicions de la Llei orgànica de règim electoral general, estan obligats a publicar i difondre, en el termini de tres dies, les rectificacions requerides per la Junta Electoral Central, anunciant-ne la procedència i el motiu de la rectificació, i programant-se o publicant-se en els mateixos espais o pàgines que la informació rectificada.

Si el sondeig o enquesta que es pretén modificar s'haguera difós en una publicació la periodicitat de la qual no permet divulgar la rectificació en els tres dies següents a la recepció, el director o directora del mitjà de comunicació ha de fer-la publicar a la seua costa indicant aquesta circumstància, dins del termini establit, en un altre mitjà de la mateixa zona i de similar difusió (art. 69.4 i 5 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí que poden ser objecte de recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en la forma prevista en la seua llei reguladora i sense que siga preceptiu el recurs previ de reposició (art. 69.6 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí. S'entén que el dia de la votació poden realitzar-se sondejos i enquestes, així com també publicar-los, ja que la Llei orgànica del règim electoral general només prohibeix la publicació, difusió i reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació durant els cinc dies anteriors al dia de la votació. No obstant això, i de conformitat amb la doctrina de la Junta Electoral Central, les enquestes i sondejos durant la jornada electoral han de realitzar-se fora dels col·legis electorals i dels seus voltants.

De cap manera aquests sondejos i enquestes poden constituir un mitjà per a realitzar propaganda electoral, ja que n'està prohibida la realització tant en els col·legis electorals com per la contornada, segons disposa l'article 93 de la Llei orgànica del règim electoral general.

(Art.69.7 Llei orgànica del règim electoral general i Acord de la Junta Electoral Central de 9 de juny de 2004).

Durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació. És a dir, com que la votació és el dia 28 d'abril, es prohibeix la publicació, difusió i reproducció dels sondejos entre els dies 23 i 27 d'abril, els dos inclusivament (art. 69.7 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, i en el cas que en facen, els resultats d'aquestes, quan així ho sol·liciten, han de ser posats en coneixement de les entitats polítiques concurrents a les eleccions en l'àmbit territorial de l'enquesta en el termini 48 hores des de la sol·licitud (art. 69.8 Llei orgànica del règim electoral general).