Banner Resultados electorales

La votació

El dia 28 d'abril a las 9.00 hores s'iniciarà la votació (art. 84.1 Llei orgànica del règim electoral general).

La votació finalitzarà el dia 28 d'abril a les 20.00 hores (art. 84.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, es permet votar si a l'hora de tancament l'elector/a es troba en el local electoral o en l'accés al local (art. 88.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí. El president o la presidenta ha d'interrompre la votació quan s'advertisca l'absència de paperetes d'alguna candidatura i no puga suplir-la mitjançant paperetes subministrades per les persones apoderades o interventores de la corresponent candidatura.

El president o la presidenta comunicarà la seua decisió d'interrompre la votació a la Junta de Zona, perquè aquesta proveïsca el seu subministrament (art. 84.4 Llei orgànica del règim electoral general).

La interrupció no pot durar més d'una hora, i la votació es prorrogarà tant de temps com aquesta haja estat interrompuda (art. 84.4 Llei orgànica del règim electoral general).

La regla general és que la interrupció de la votació no ha de durar més d'una hora. No obstant això, si la interrupció és lleument superior a una hora, la mesa acordarà continuar la votació amb la consegüent pròrroga durant el temps que la votació haguera estat interrompuda no entenent-se com una irregularitat invalidant de l'acció. Tanmateix, si la interrupció és substancialment superior a una hora, és a la Junta Electoral de Zona corresponent a la que li pertoca valorar si prolonga la interrupció durant el temps apreciablement superior a l'hora per a evitar així la repetició de l'acte de votació 48 hores després, quan ja es coneixen els resultats generals, o si bé suspén aquesta i se'n convoca una de nova dins dels dos dies següents.

En cas d'interrupció durant una hora per falta de paperetes, els vots emesos abans d'aquesta es computaran com a vàlids (art. 84.3 i 4 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí. Per causa de força major podrà no iniciar-se o suspendre's la votació sota la responsabilitat del president o la presidenta de la mesa, que farà un escrit per explicar raonadament els motius de la suspensió i enviar immediatament després de desenvolupar-lo, ja siga en mà o per correu certificat, una còpia certificada a la Junta Provincial, perquè aquesta comprove la certesa i suficiència dels motius i declare o exigisca les responsabilitats que en resulten. D'igual manera, es podrà suspendre si la interrupció de la votació és superior a una hora (art. 84.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Els vots emesos abans de la suspensió no s'han tindre en compte, ni s'han d'escrutar. El president o la presidenta de la mesa ha d'ordenar, immediatament, la destrucció de les paperetes depositades en l'urna i ha de reflectir-ho en el mateix escrit en què explica els motius de la suspensió de la votació, i remetre'n una còpia certificada a la Junta Provincial (art. 84.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Per analogia amb el que es disposa en l'article 80.5 Llei orgànica del règim electoral general, ha de convocar-se una nova votació 48 hores després en el municipi les meses del qual no van disposar de paperetes (art. 84.4 Llei orgànica del règim electoral general i Acord de la Junta Electoral Central de 28 de maig de 1995).

En aquest cas, ha de comunicar-ho immediatament al president o la presidenta de la mesa, que ha d'interrompre la votació fins que es corregisca la falta de paperetes (art. 84.4 Llei orgànica del règim electoral general).

Aquestes persones han de comunicar-ho immediatament al president o la presidenta de la mesa que, com a autoritat dins del local electoral, és la persona encarregada de conservar l'ordre, assegurar la llibertat de les persones electores i mantindre l'observança de la llei. El president o la presidenta de la mesa vetlarà perquè l'entrada del local es mantinga lliure i accessible al llarg de tota la votació per a totes les persones que tenen dret a entrar (art. 91.1 i 2 Llei orgànica del règim electoral general).

Tenen dret a entrar en els locals de les seccions electorals, les persones electores d'aquestes, les representants de les candidatures i les que en formen part; les apoderades i interventores; els notaris i les notàries, per donar fe de qualsevol acte relacionat amb l'elecció i que no s'opose al secret de la votació; els/les agents de l'autoritat que el president o la presidenta requerisca; les persones que integren de les juntes electorals i els jutges i les jutgesses d'instrucció i els seus delegats i delegades; així com les persones designades per l'Administració per a recaptar informació sobre els resultats de l'escrutini (art. 91.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí que poden donar fe dels actes relacionats amb l'elecció, sempre que estiguen dins de la mateixa província, i no necessitaran per a això cap autorització especial.

Per aquesta raó, durant el dia de la votació, han de trobar-se a la disposició dels partits, coalicions, federacions i agrupacions en el seu domicili o en el lloc on habitualment desenvolupen la seua funció (art. 91.5 Llei orgànica del règim electoral general).

No, cap persona pot entrar en el local de la secció electoral portant armes o instruments susceptibles de ser usats com a tals. El president o la presidenta serà la persona encarregada d'ordenar la seua immediata expulsió (art. 91.4. Llei orgànica del règim electoral general).

S'ha de comunicar aquesta qüestió al president o presidenta de la mesa, ja que és qui s'encarrega d'assegurar la llibertat de les persones electores i mantindre l'observança de la llei.

No pot difondre's propaganda electoral, ni realitzar-se cap acte de campanya una vegada que aquesta haja acabat legalment (a les zero hores del dia immediatament anterior a l'elecció, és a dir, a les zero hores del dia 27 d'abril) ni tampoc durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions (5 de març), i la iniciació legal de la campanya, el 38é dia posterior a la convocatòria (12 d'abril) (art. 91.1, 51 i 53 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, ja que l'art. 69.7 de la Llei orgànica del règim electoral general únicament prohibeix la publicació i difusió o reproducció de sondejos electorals per qualsevol mitjà de comunicació durant els cinc dies anteriors a la votació. És a dir, com que la votació és el 28 d'abril, queda prohibida la publicació, difusió i reproducció entre el 23 i 27 d'abril, els dos inclusivament.

És per tot això que serà possible realitzar el dia de la votació (28 d'abril) sondejos electorals, sempre que les preguntes a les persones electores sobre el sentit del seu vot es facen fora dels col·legis electorals i dels seus voltants. S'entenen per voltants dels col·legis electorals, els espais físics on hi ha persones per a exercir el dret de sufragi (Acord de la Junta Electoral Central de 7 de juny de 1999). Els resultats d'aquests sondejos podran publicar-se a partir de les 20 hores del dia de les eleccions.