Banner Resultados electorales

Persones que integren les meses electorals

La mesa electoral forma part de l'Administració electoral, juntament amb les juntes electorals i té la funció de presidir l'acte de votació, controlar el desenvolupament d'aquesta, així com recollir els vots el dia de les eleccions i realitzar el còmput d'aquests una vegada acabada la votació.

La mesa electoral està composta per una presidència i dues vocalies, cada una amb dos suplents (arts. 25.1. i 26.3 Llei orgànica del règim electoral general).

La formació de les meses correspon als ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes de Zona.

Las persones que integren la mesa electoral es trien mitjançant el sorteig celebrat entre els dies 25é i 29é posteriors a la convocatòria. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març, el sorteig tindrà lloc entre els dies 30 de març i 3 d'abril, els dos inclusivament, als ajuntaments (art. 26.1 i 4 Llei orgànica del règim electoral general).

Poden ser integrants de la mesa electoral la totalitat de les persones incloses en la llista de persones electores de la mesa corresponent, que sàpien llegir i escriure i siguen menors de 70 anys, si bé a partir dels 65 anys en podran manifestar la renúncia en el termini de set dies. El president o la presidenta ha de tindre el títol de batxillerat o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent (art. 26.2 Llei orgànica del règim electoral general).

No, no poden integrar la mesa electoral les persones que es presenten a les eleccions (art.27.1 Llei orgànica del règim electoral general).

La Junta Electoral de Zona ha de notificar a les persones interessades la seua designació en el termini de tres dies després del sorteig. Com que es pot celebrar el sorteig entre els dies 30 de març i 3 d'abril, els dos inclusivament, la notificació es podrà efectuar entre els dies 30 de març a 6 d'abril, els dos inclusivament.

Juntament amb la notificació s'entregarà a la persona interessada un manual d'instruccions sobre les funcions de les persones que integren la mesa electoral (art. 27.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, són obligatoris. A més és un deure ciutadà col·laborar en el procés electoral en la mesura en què siga possible (art. 27.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Ser persones...

- Integrants de les juntes electorals.

- Candidates i suplents a les eleccions a Les Corts Valencianes.

- Interventores i apoderades designades amb anterioritat a la notificació del nomenament com a integrant de mesa electoral.

- Militars en actiu.

- Condemnades per sentència ferma a la privació del dret de sufragi actiu i passiu.

- Incapaces declarades per sentència judicial ferma.

- Malaltes, hospitalitzades o no hospitalitzades.

- Residents fora de la circumscripció electoral.

- Embarcades.

- Inelegibles.

- Que tinguen una causa justificada i documentada suficientment.

La Junta Electoral Central va dictar la Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, modificada per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre, la Instrucció 3/2016, de 14 de setembre, i la Instrucció 1/2018, de 14 de març, sobre les causes d'impediments i excuses justificatives per a formar part de les meses electorals (personals, familiars i professionals) que es poden al·legar per part dels presidents i les presidentes i vocals designats, i que a continuació es detallen:

Han d'entendre's com a causes personals que en tot cas justifiquen, per si soles, que la persona designada com a integrant d'una mesa electoral siga rellevada de l'exercici del càrrec:

- Ser major de 65 anys i menor de 70.

- La situació de discapacitat.

- La condició de pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.

- La situació d'incapacitat temporal per al treball acreditada mitjançant la corresponent baixa mèdica.

- La gestació a partir dels sis mesos d'embaràs i el període corresponent de descans maternal siga subsidiat o no per la Seguretat Social. Aquests supòsits hauran d'acreditar-se mitjançant certificat mèdic o, en el cas del període de descans per maternitat subsidiat, mitjançant una còpia de l'escrit del seu reconeixement.

- L'internament en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics, que s'acreditarà mitjançant certificació de les persones responsables d'aquests.

- Haver format part d'una mesa electoral amb anterioritat, almenys en tres ocasions en els últims deu anys, sempre que amb l'acceptació d'aquesta excusa quede garantida l'exigència establida en l'article 26.2 de la Llei orgànica del règim electoral general, que una mesa electoral estiga formada per persones incloses en la llista electoral d'aquesta mesa.

- La condició, degudament acreditada, de víctima d'un delicte, declarat o presumpte, en raó del qual s'haja dictat una resolució judicial que romanga en vigor, per la qual s'impose una pena o mesura cautelar de prohibició d'aproximació, quan la persona condemnada o investigada destinatària d'aquesta prohibició figure inscrita en el cens corresponent a alguna de les meses del col·legi electoral a què pertanga la mesa de què haja de formar part la persona sol·licitant.

 

Són causes personals que poden justificar no integrar una mesa electoral, ateses les circumstàncies de cada cas que correspon valorar a la Junta Electoral de Zona:

-La lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que, encara que no haja donat lloc a una declaració d'incapacitat per al treball, impedisca exercir les funcions de vocalia o presidència d'una mesa electoral, o convertisca en particularment difícil o penós l'exercici d'aquestes funcions. L'acreditació d'aquesta causa s'efectuarà mitjançant certificat mèdic en el qual es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten aquest acompliment.

-La condició de pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió, sempre que els factors determinants de la incapacitat concórreguen també per analogia en el desenvolupament de les funcions com a integrant de la mesa electoral. L'acreditació d'aquesta causa s'efectuarà mitjançant certificat mèdic en el qual es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten aquest acompliment.

-La situació de risc durant l'embaràs durant els primers sis mesos d'aquest, sempre que els factors de risc determinants de la situació concórreguen també per analogia en el desenvolupament de les funcions com a integrant de la mesa electoral. L'acreditació d'aquesta causa s'efectuarà mitjançant certificat mèdic en el qual es detallen les limitacions que impedisquen o dificulten aquest acompliment.

-La previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants en el dia de la votació, en els dies immediatament anteriors, o l'endemà d'aquella, sempre que resulten inajornables, bé per les conseqüències que puga implicar per a la salut de la persona interessada, bé pels perjudicis que poguera ocasionar en l'organització dels serveis sanitaris. Aquestes circumstàncies han de ser acreditades mitjançant els corresponents informes o certificacions del personal facultatiu i dels centres en què estiga previst realitzar la intervenció o les proves.

-La pertinença a confessions o comunitats religioses en les quals l'ideari o el règim de clausura resulten contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral. La persona interessada ha d'acreditar aquesta pertinença i, si no fóra conegut per notorietat, ha de justificar els motius d'objecció o d'incompatibilitat.

-El canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra comunitat autònoma quan, a més d'aquesta circumstància, es justifique la dificultat de poder formar part d'una mesa electoral.

 

Causes relatives a les responsabilitats familiars o raons familiars de les persones que integren la mesa electoral que, en tot cas justifiquen, per si soles, que siga rellevat/da de l'acompliment del càrrec:

-La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el bebé complisca nou mesos. L'acreditació podrà realitzar-se mitjançant fotocòpia del llibre de família o certificació de l'encarregat/da del Registre Civil.

-La cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de huit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Per a la seua acreditació podrà aportar-se còpia de l'escrit en què es reconega la reducció de jornada o bé certificació de les unitats responsables dels serveis socials de la comunitat autònoma o de l'entitat local corresponent.

-La cura directa i contínua de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no puga valdre's per si mateix. Per a acreditar aquesta contingència podrà aportar-se còpia de l'escrit en què es reconega la reducció de jornada o bé certificació de les unitats responsables dels serveis socials de la comunitat autònoma o de l'entitat local corresponent.

 

Són causes familiars que poden justificar, ateses les circumstàncies de cada cas, l'excusa de la persona designada com a integrant d'una mesa electoral:

-La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resulten inajornables o en els quals l'ajornament provoque perjudicis econòmics importants, sempre que la persona interessada siga la protagonista o guarde amb aquest una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat. En aquests casos la persona interessada no solament ha d'acreditar documentalment la previsió de celebració de l'esdeveniment sinó també el caràcter inajornable d'aquest o els perjudicis econòmics en cas de suspensió.

-La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s'acredite que l'altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, i que no tinga, a més, la persona interessada ascendents o altres fills majors que puguen fer-ho. Aquestes circumstàncies s'han d'acreditar documentalment.

 

Són causes relatives a les responsabilitats professionals de la persona designada com a integrant de la mesa electoral. Poden excusar-se de la participació en les meses electorals per raons professionals:

-Els qui durant el dia de la votació hagen de prestar els seus serveis en les juntes electorals, els jutjats i les administracions públiques que tinguen encomanades funcions electorals. En aquests supòsits, l'acreditació consistirà en l'informe dels responsables dels respectius òrgans on s'han de detallar les dificultats per a substituir la persona interessada en la jornada electoral. S'entenen inclosos en aquesta causa els notaris i notàries que hagen de realitzar en la jornada electoral les funcions previstes en la Llei orgànica del règim electoral general.

-Els qui hagen de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera. En aquests casos la justificació consistirà en informe emés per la persona responsable del servei, en el qual es detallaran els motius que impedisquen o facen particularment difícil la substitució de la persona interessada durant la jornada electoral.

-Els directors i les directores de mitjans de comunicació d'informació general i els i les caps dels serveis informatius que hagen de cobrir la jornada electoral.

-Els i les professionals que hagen de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, que estiguen previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan la persona interessada no puga ser substituïda i la no participació d'aquesta obligue a suspendre l'esdeveniment, amb els consegüents perjudicis econòmics rellevants. Aquestes circumstàncies s'han d'acreditar documentalment.

En el cas de no poder acceptar el càrrec s'ha d'al·legar, en el termini de set dies des de la notificació de la designació i davant de la Junta Electoral de Zona, la causa justificada i documentada que impedisca l'acceptació del càrrec. És a dir, com que les notificacions de designació com a integrants de mesa s'efectuaran entre els dies 30 de març i 6 d'abril, els dos inclusivament, es podran presentar al·legacions entre els dies 30 de març i 13 d'abril, els dos inclusivament.

En aquest mateix termini, les persones majors de 65 anys que hagueren sigut designades com a integrants de mesa podran renunciar al càrrec (arts. 26.2 i 27.3 Llei orgànica del règim electoral general).

La Junta Electoral de Zona resol sense ulterior recurs en el termini de cinc dies. És a dir, com que es poden presentar al·legacions entre els dies 30 de març i 13 d'abril, els dos inclusivament, la Junta Electoral de Zona ha de resoldre aquestes entre els dies 30 de març i 18 d'abril, els dos inclusivament, i comunicar, si és el cas, la substitució produïda a la primera persona suplent (art. 27.3 Llei orgànica del règim electoral general).

S'ha de comunicar al més prompte possible a la Junta Electoral de Zona, almenys 72 hores abans de l'acte al qual hauria de concórrer, aportant les justificacions pertinents. Però si l'impediment sobrevé després d'aquest termini, l'avís a la Junta s'ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l'hora de constitució de la mesa electoral. En aquests casos, la Junta ha de comunicar la substitució a la corresponent suplent, si hi ha temps per a fer-ho, i nomenar-ne una altra, si calguera (art. 27.4 Llei orgànica del règim electoral general).

El president o la presidenta i vocals de les meses electorals, així com els respectius suplents que deixen de concórrer a exercir les seues funcions, les abandonen sense causa legítima o incomplisquen sense causa justificada les obligacions d'excusa o avís previ que els imposa la Llei orgànica del règim electoral general, incorreran en la pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos (art. 143 Llei orgànica del règim electoral general).

Els treballadors i les treballadores per compte d'altri i el personal funcionari nomenat com a president o vocal de les meses electorals tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral. En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior (art. 28.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Per ordre ministerial es regularan les dietes que, si és el cas, pertoquen per a les persones que formen part de les meses electorals (art. 28.2 Llei orgànica del règim electoral general i l'Ordre INT/3782/2007, de 13 de desembre, de regulació de la dieta dels membres de les meses electorals).

Així mateix, té dret a la protecció del Sistema de la Seguretat Social enfront de les contingències i situacions que pogueren derivar-se de la seua participació en les eleccions.

Les funcions de les persones que integren la mesa electoral són:

1. Reunió en el local electoral i comprovació d'urnes, cabines, sobres, paperetes, documentació electoral, impresos així com les condicions del local electoral.

2. Recepció de les credencials que presenten les persones interventores de les candidatures, comparar-les i donar-los possessió del seu càrrec.

3. Confecció de l'acta de constitució de la mesa electoral.

4. Obertura del col·legi electoral i anunci de l'inici de la votació.

5. Anunci del final de la votació i tancament del col·legi electoral.

6. Introducció en les urnes dels vots remesos per correu.

7. Votació de les persones que integren la mesa electoral i les interventores.

8. Signatura de la llista numerada de votants.

9. Realització de l'escrutini.

10. Anunci del resultat de la votació.

11. Confecció de l'acta d'escrutini.

12. Elaboració de l'acta de sessió.

13. Preparació i lliurament de la documentació electoral en els jutjats de primera instància o de pau en la circumscripció dels quals es trobe la mesa.

Han de presentar-se en el local electoral el dia 28 d'abril a las 8.00 hores per a la constitució de la mesa electoral (art. 80.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Una mesa electoral es constitueix amb la presència d'un president o presidenta i dos vocals, en cas contrari, no pot constituir-se (art.80.3 Llei orgànica del règim electoral general).

En aquest cas, desapareix la seua responsabilitat jurídica com a integrants de la mesa electoral, i per tant, podran abandonar el local electoral.

Davant d'aquesta situació, les persones integrants de la mesa presents, suplents que sí que hi hagueren acudit o, si no n'hi ha, l'autoritat governativa, estendran una declaració dels fets esdevinguts i l'enviaran per correu certificat a la Junta Electoral de Zona, a qui comunicaran també aquestes circumstàncies telegràficament o telefònicament.

La Junta Electoral de Zona ha de designar lliurement les persones que han de constituir la mesa electoral, i podran fins i tot ordenar que en formen part alguna o algunes de les persones electores que es troben presents en el local, en nombre necessari per a la seua constitució. En tot cas, la Junta informarà el Ministeri Fiscal del que ha succeït per a l'esclariment de la possible responsabilitat penal de les persones que integren la mesa o dels suplents que no hagueren comparegut (art. 80.3 i 80.4 Llei orgànica del règim electoral general).

Les persones integrants de la mesa electoral presents, els suplents que hi hagueren acudit o, si no n'hi ha, l'autoritat governativa han de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona, que ha de convocar una nova votació en la mesa, dins dels dos dies següents.

En aquests casos, es fixarà a la porta del local electoral una còpia de la convocatòria amb la finalitat que les persones electores coneguen quan podran exercir el dret de vot. La Junta procedirà d'ofici al nomenament de les persones que integren la nova mesa per a la votació (art. 80.5 Llei orgànica del règim electoral general).

A més del president o presidenta i dos vocals, poden formar part de la mesa les persones interventores i les apoderades.

Les persones interventores poden assistir a la mesa electoral, participar en les seues deliberacions amb veu, però sense vot, i exercir davant d'aquesta els altres drets que preveu la Llei orgànica del règim electoral general. En absència de les persones interventores, les apoderades poden exercir les seues mateixes funcions (art. 79.1, 2 i 4 Llei orgànica del règim electoral general).

És la persona representant de cada candidatura en els actes i operacions electorals. Pot ser tota persona, major d'edat, que es trobe en ple ús dels seus drets civils i polítics.

L'apoderament es formalitza davant de notari o notària o davant del secretari o la secretària de la Junta Electoral Provincial o de Zona, mitjançant l'expedició d'una credencial conforme al model oficialment establit.

Las credencials, juntament amb el document nacional d'identitat, han de ser mostrats a les persones que integren les meses electorals i altres autoritats competents.

Els treballadors i les treballadores per compte d'altri i el personal funcionari que acrediten la seua condició d'apoderats o apoderades tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació (art. 76 Llei orgànica del règim electoral general).

La seua condició d'apoderat o apoderada li permet accedir lliurement als col·legis electorals per a examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes, així com rebre les certificacions que preveu la Llei orgànica del règim electoral general, quan no hagen sigut expedides a una altra persona apoderada o interventora de la seua mateixa candidatura.

En el cas que no hi haja persones interventores de la seua candidatura poden exercir les seues funcions les apoderades de la mateixa candidatura en la mesa electoral, amb capacitat d'intervenció amb veu però sense vot; en aquest cas, i des que prenguen possessió com a persones interventores davant de la mesa ja no podran exercir la funció d'apoderat o apoderada.

Només poden exercir el seu dret a vot en la mesa electoral on estiguen inscrits segons el cens electoral (arts. 77 i 79. 2 i 4 Llei orgànica del règim electoral general).

És la persona nomenada per la persona representant de cada candidatura que, reunint la condició d'elector/a, es trobe inscrita en el cens electoral. En el cas de les persones electores que no estiguen inscrites en el cens corresponent a la circumscripció electoral en la qual exercisquen la funció de persona interventora, la Junta Electoral de Zona ha de requerir a l'Oficina del Cens Electoral la urgent remissió de la certificació d'inscripció en el cens electoral, llevat que prèviament siga aportada per la persona designada com a interventora.

Les persones interventores, fins a tres dies abans de les eleccions, poden ser nomenades pels representants de cada candidatura, mitjançant l'expedició de credencials talonàries, i hi pot haver per cada mesa electoral com a màxim dos persones interventores.

Les persones interventores que siguen treballadores per compte d'altri i el personal funcionar que acrediten la seua funció d'interventor/a tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és laboral, i a una reducció de la jornada laboral de cinc hores, el dia immediatament posterior (art. 78 Llei orgànica del règim electoral general).

Assisteix a la mesa electoral i participa de les seues deliberacions amb veu però sense vot.

Pot formular reclamacions i protestes així com demanar certificacions.

Pot exercir la seua funció únicament en la mesa en la qual estiga acreditat. Com que cada candidatura pot nomenar dues persones interventores per cada mesa aquestes pot substituir-se lliurement entre si.

Exercita el seu dret de vot en la mateixa mesa on estiga acreditada, encara que no estiga inclosa en el cens electoral de la mesa, sempre que figure en la circumscripció electoral corresponent a la mesa en la qual exercisca les seues funcions. En cas contrari, només podrà votar per correu (arts. 79 i 88.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Entre les 8 i les 8.30 hores del dia de la votació, presentaran les credencials al president o la presidenta de la mesa, que una vegada acarades amb els seus talons, unirà aquests a l'expedient electoral i els retornarà les credencials.

En el cas que el president o la presidenta no haguera rebut els talons, o hi haguera dubtes sobre la identitat d'aquests o de les credencials, o en els dos casos, els donarà possessió si així ho exigeixen, però consignant en l'acte la seua reserva per a l'esclariment pertinent, i per a exigir-los, si és el cas, la responsabilitat corresponent (art. 82.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, poden portar emblemes i adhesius de l'entitat política a la qual representen que continguen la denominació, la sigla i el símbol de l'entitat política junt amb l'expressió "Apoderat/da" o "Interventor/a", però només amb la finalitat d'identificació de qui exerceix aquesta funció i no de realització de campanya electoral (Acord de la Junta Electoral Central, de 21 de maig de 1991).

No, des del moment en què es prenga possessió com a interventor/a d'una mesa, la persona designada ja no podrà exercir la funció d'apoderat/ada en altres meses electorals (art. 79.5 Llei orgànica del règim electoral general).

Emetran el vot una vegada conclosa la votació. En primer lloc el president o la presidenta de la mesa introduirà en les urnes els vots remesos per correu i, a continuació, votaran las persones integrants de la mesa i les interventores.

Respecte a les persones interventores que no figuren en el cens de la mesa, s'ha d'especificar en la llista enumerada de votants, la secció electoral d'aquests (art. 88.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Una vegada finalitzada la votació d'aquests, aquestes persones han de signar les llistes enumerades de votants, al marge de tots els seus plecs i immediatament davall de l'últim nom escrit (art. 88.4 Llei orgànica del règim electoral general).

No, no és possible durant les hores de l'elecció en què hagen d'exercir les seues funcions, excepte en cas de flagrant delicte (art. 90 Llei orgànica del règim electoral general).

En tot moment ha d'haver-hi, com a mínim, dues de les persones que integren la mesa electoral (art. 89 Llei orgànica del règim electoral general).