Banner Resultados electorales

Presentació de les candidatures

Poden presentar candidats/es o llistes de candidats/es:

a) Els partits i federacions inscrits en el registre corresponent.

b) Les coalicions constituïdes per pacte dels partits i federacions per a concórrer conjuntament a una elecció. Aquests han de comunicar-ho a la Junta entre el dia 6 de març i el dia 15 del mateix mes, els dos inclusivament. En aquesta comunicació s'ha de fer constar la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeixen i les persones titulars dels seus òrgans de direcció i coordinació.

c) Les agrupacions d'electors que reunisquen els requisits establits per les disposicions especials de la Llei orgànica del règim electoral general. Per a presentar candidatures necessiten, almenys, la signatura de l'1% de les persones inscrites en el cens electoral de la circumscripció respectiva, i només pot donar suport cada elector/a a una agrupació electoral.

Cap partit, federació, coalició o agrupació d'electors pot presentar més d'una llista de candidats/es en una circumscripció per a la mateixa elecció. Els partits federats o coalitzats no poden presentar candidatures pròpies en una circumscripció si en la mateixa concorren, per a idèntica elecció, candidats/es de les federacions o coalicions a què pertanyen.

En tot cas, no podran presentar-se candidatures que, de fet, continuen o succeïsquen l'activitat d'un partit polític declarat judicialment il·legal i dissolt, o suspés.

(Art. 44 Llei orgànica del règim electoral general i art. 26.2 Llei electoral valenciana).

Poden ser candidats/es a Les Corts, els ciutadans i ciutadanes que, posseint la condició política de valencians i valencianes, o tenint els drets polítics d'aquesta condició, i complint la condició d'elector/a, no es troben incursos/es en alguna de les causes d'inelegibilitat recollides en l'art. 6 de la Llei orgànica del règim electoral general ni en l'art. 4 de la Llei electoral valenciana (arts. 2 i 3 Llei electoral valenciana).

Les persones promotores d'un partit polític han de ser persones físiques, majors d'edat, que es troben en ple exercici dels seus drets, no estiguen subjectes a cap condició legal per a l'exercici d'aquests i no hagen sigut penalment condemnades per associació il·lícita, o per algun dels delictes greus previstos en els títols XXI a XXIV del Codi Penal. Aquesta última causa d'incapacitat no afectarà els qui hagen sigut judicialment rehabilitats (art. 2.1 Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics).

L'acord de constitució ha de formalitzar-se mitjançant acta fundacional, que ha de constar en document públic i contindre, en tot cas, la identificació personal de les persones promotores, denominació del partit que es proposa constituir, integrants dels òrgans directius provisionals, domicili i estatuts pels quals ha de regir-se el partit que tracta de constituir-se.

Els partits polítics adquireixen personalitat jurídica per la inscripció en el Registre de Partits Polítics que, a aquest efecte, existeix en el Ministeri d'Interior, prèvia presentació en aquell de l'acta fundacional subscrita per les persones promotores (art. 3 Llei orgànica dels partits polítics).

La denominació dels partits no pot incloure termes o expressions que induïsquen a error o confusió sobre la seua identitat o que siguen contràries a les lleis o els drets fonamentals de les persones. A més, no podrà coincidir, assemblar-se o identificar-se, ni fonèticament tan sols, amb la de cap altre partit prèviament inscrit en el Registre, amb la d'algun partit integrant, com a resultat d'una fusió, d'un partit inscrit quan això es trobe acreditat per qualsevol mitjà de prova vàlid en dret, o amb la d'algun partit declarat il·legal, dissolt o suspés per decisió judicial. Tampoc amb la identificació de persones físiques, o amb la denominació d'entitats preexistents o marques registrades (art. 3.1, paràgraf segon Llei orgànica dels partits polítics).

Les persones promotores dels partits polítics han de dur a terme les actuacions necessàries per a la seua inscripció. Les persones promotores de partits no inscrits han de respondre personalment i solidàriament de les obligacions contretes amb tercers, quan hagueren manifestat actuar en nom del partit.

Dins dels vint dies següents a la presentació de la documentació completa en el Registre de Partits Polítics, el Ministeri de l'Interior practicarà la inscripció del partit. Aquest termini queda suspés, no obstant això, si es considera necessari iniciar algun dels procediments previstos en l'art. 5 de la Llei orgànica dels partits polítics.

Excepte en els casos de suspensió del termini, transcorreguts els vint dies de què disposa el Ministeri de l'Interior, s'entendrà produïda la inscripció (art. 4.1, 2 i 3 Llei orgànica dels Partits Polítics).

La inscripció d'un partit polític en el Registre li confereix personalitat jurídica, en fa pública la constitució i els estatuts, vincula als poders públics i és garantia tant per als tercers que es relacionen amb el partit com per a les persones integrants (art. 4.3 Llei orgànica dels partits polítics).

La inscripció en el Registre produeix efectes indefinidament mentre no s'hi anote la seua suspensió o dissolució, bé per notificació de la decisió acordada pel mateix partit d'acord amb les previsions estatutàries, bé per ser declarat judicialment il·legal i dissolt o suspés o per ser declarat judicialment extingit (art. 4.4 Llei orgànica dels partits polítics).

a) Quan s'advertisquen defectes formals en l'acta fundacional o en la documentació que l'acompanya, o quan els/les proponents manquen de capacitat, el Ministeri de l'Interior ho posarà en coneixement de les persones interessades perquè puguen esmenar els defectes advertits. En tal cas, el termini d'inscripció se suspendrà des del moment de la notificació i es reprendrà una vegada que aquests hagen sigut degudament corregits.

b) Quan de la documentació presentada es deduïsquen indicis racionals en relació amb la il·licitud penal del partit, el Ministeri de l'Interior ho posarà en coneixement del Ministeri Fiscal, dins del termini dels 20 dies següents a la presentació de la documentació en el Registre, mitjançant resolució fundada que anirà acompanyada dels elements probatoris disponibles per a apreciar aquests indicis.

El Ministeri Fiscal, en el termini de 20 dies des que reba l'esmentada comunicació, optarà, en funció que es consideren suficients o no els indicis d'il·licitud penal, per exercir davant de la jurisdicció penal les accions que corresponguen o per retornar la comunicació al Ministeri de l'Interior a l'efecte de completar la inscripció.

c) Quan es perseguira la inscripció en el Registre de Partits Polítics d'un partit que pretenga continuar o succeir l'activitat d'un altre que ha sigut declarat il·legal i dissolt, se seguirà el procediment establit en l'article 12 de la Llei de partits polítics (art. 5 de la Llei orgànica dels partits polítics).

Sí, les actuacions administratives relacionades amb la inscripció dels partits polítics podran recórrer-se davant de la jurisdicció contenciosa administrativa conforme a les previsions de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa (art. 5.5 Llei orgànica dels Partits Polítics).

Per a presentar candidatures a Les Corts, les agrupacions d'electors necessiten, almenys, la signatura de l'1% de les persones inscrites en el cens electoral de la circumscripció respectiva, i cada elector/a només pot donar suport a una agrupació electoral (art. 26.2 Llei electoral valenciana).

Cap elector/a pot donar signar per a la presentació de diverses candidatures.

No poden presentar candidatures les agrupacions d'electors que, de fet, continuen o succeïsquen l'activitat d'un partit polític declarat judicialment il·legal i dissolt, o suspés (art. 44.4 Llei orgànica del règim electoral general).

Les llistes de candidats/es s'han de presentar davant de la Junta Electoral Provincial entre el 15é (20 de març) i el 20é (25 de març) dia des de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (art. 27 Llei electoral valenciana).

 

En l'escrit ha de constar:

a) Denominació, sigla i símbol d'identificació, que no induïsquen a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts ni reproduïsquen les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat.

La denominació, sigla i símbols han de figurar necessàriament en totes les seues candidatures i no poden ser modificats durant el procés electoral.

b) Nom i cognoms de la totalitat de candidats i candidates, i suplents, domicili, així com l'ordre de col·locació dins de cada llista.

c) Al costat de cada nom es pot fer constar la condició d'independent o, en cas de coalicions o agrupacions electorals, la identificació específica del partit o federació al qual pertany, si aquesta no concorre amb llista pròpia a les eleccions dins de la mateixa circumscripció.

 

 

L'escrit de presentació ha d'acompanyar-se de la següent documentació:

a) Document acreditatiu de l'acceptació de candidatura subscrita per cada candidat/a o suplent, així com declaració del fet que només forma part en una llista dins de tota la Comunitat Valenciana per a les eleccions a Les Corts Valencianes i que reuneix els altres requisits d'elegibilitat. La declaració ha d'anar acompanyada de fotocòpia de carnet d'identitat.

b) Certificació del fet que els candidats i candidates figuren en el cens electoral de la Comunitat Valenciana.

c) Documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per a participar en el procés electoral amb fotocòpies del carnet d'identitat de les persones signatàries, en el cas de candidatures presentades per agrupacions d'electors.

 

Les llistes presentades per agrupacions electorals han d'estar subscrites per les persones promotores.

Tota la documentació s'ha de presentar per triplicat. Un dels originals s'ha de remetre immediatament a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Els altres dos originals han de quedar depositats en la Junta Electoral Provincial.

L'Acord de 16 de febrer de 2006 de la Junta Electoral Central (JEC) disposa:

La JEC té reiteradament acordat en relació amb les agrupacions d'electors el següent:

Han de considerar-se persones promotores de les agrupacions d'electors les que impulsen o promouen la presentació de candidatures per unions de persones i figuren amb aquest caràcter en l'escrit de designació de les persones representants de les seues candidatures davant de les corresponents juntes electorals.

L'acreditació de la condició de promotor/a d'agrupació d'electors s'efectua mitjançant escrit en paper comú en què es faça constar aquesta, sense que calga un mínim de persones promotores.

Les agrupacions d'electors es constitueixen únicament i exclusivament per a cada procés electoral concret, per la qual cosa s'ha de procedir a nova recollida de signatures per a presentar candidatura en cada nou procés electoral, i no es pot iniciar la recollida de signatures abans de la convocatòria electoral, puix que la validesa de les actuacions electorals requereix que aquestes es facen dins del període electoral.

Les signatures de les persones electores avalen la constitució de l'agrupació a l'efecte de la presentació de la candidatura.

L'acreditació de la identitat de totes les persones electores que, amb les seues signatures, avalen la presentació d'una candidatura independent ha de realitzar-se mitjançant acta notarial o pel secretari o secretària de la corporació municipal, que donen fe de l'autenticitat de les signatures. A aquest efecte, s'exigeix la compareixença personal de les persones signatàries davant els fedatàries esmentats. Cada candidatura proposada per una agrupació d'electors és independent de qualsevol altra i el seu àmbit ha de ser el de la circumscripció electoral corresponent.

L'agrupació d'electors queda formalment constituïda amb la presentació de la candidatura davant de l'Administració electoral, i no necessita ser registrada com a associació.

No hi ha dret preferent per a la constitució d'agrupacions d'electors a favor dels qui van presentar candidatures per agrupacions d'electors en anteriors consultes electorals.

No és possible la constitució de coalicions d'agrupacions d'electors ni d'aquestes amb partits polítics.

El termini per a la presentació de candidatures és entre el 15é i el 20é dia posterior des de la publicació del Decret de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Això és, com que el Decret de convocatòria és el 5 de març les candidatures es poden presentar entre el 20 i el 25 de març, els dos inclusivament (art. 45 Llei orgànica del règim electoral general i art. 27.1 Llei electoral valenciana).

Les candidatures es presenten davant de la Junta Electoral competent (art. 45 Llei orgànica del règim electoral general). Per al cas de les eleccions a Les Corts, ha de ser la Junta Electoral Provincial (art. 27.1 Llei electoral valenciana).

En l'escrit de presentació de candidatures s'ha de fer constar:

a) Denominació, sigla i símbol d'identificació, que no induïsquen a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts ni reproduïsquen les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat.

Aquestes han de figurar necessàriament en totes les candidatures i no poden ser modificades durant el procés electoral.

b) Nom i cognoms de la totalitat de candidats i candidates i suplents, domicili, així com l'ordre de col·locació dins de cada llista.

c) Al costat del nom del candidat i candidata pot fer-se constar la condició d'independent o, en cas de coalicions o agrupacions electorals, la identificació específica del partit o federació al qual pertany, si aquesta no concorre amb llista pròpia a les eleccions dins de la mateixa circumscripció (art. 27.2 Llei electoral valenciana).

d) Declaració d'acceptació de la candidatura, així com els documents acreditatius de les seues condicions d'elegibilitat (art. 46.2 Llei orgànica del règim electoral general).

e) Quan la presentació s'haja de portar a cap mitjançant llistes, cada una ha d'incloure tants candidats i candidates com càrrecs cal triar (art. 46.3 Llei orgànica del règim electoral general i 26.3 Llei electoral valenciana).

L'escrit de presentació ha d'estar acompanyat de la següent documentació:

a) Document acreditatiu de l'acceptació de candidatura subscrit per cada candidat/a o suplent, així com la declaració que només forma part en una llista dins de tota la Comunitat Valenciana per a les eleccions a les Corts Valencianes i que reuneix els altres requisits d'elegibilitat. La declaració ha d'anar acompanyada de fotocòpia de carnet d'identitat.

b) Certificació que els candidats i candidates figuren en el cens electoral de la Comunitat Valenciana.

c) Documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per a participar en el procés electoral amb fotocòpies del carnet d'identitat de les persones signatàries, en el cas de candidatures presentades per agrupacions d'electors.

Les llistes presentades per partits polítics, federacions i coalicions han d'estar subscrites pels respectius representants de candidatura. En el cas d'agrupacions electorals, per les persones promotores.

Tota la documentació s'ha de presentar per triplicat. Un dels originals s'ha de remetre immediatament a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. Els altres dos originals han de quedar depositats en la Junta Electoral Provincial (art. 27.3, 4, 5 Llei electoral valenciana).

No, no pot signar per a la presentació de diverses candidatures (art. 46.8 Llei orgànica del règim electoral general).

La llista de candidats i candidates ha de contindre el nombre exacte de càrrecs que cal triar més un nombre de suplents equivalents al 15% d'aquest nombre arredonit a la baixa. No pot ser admesa cap llista que no complisca inicialment aquests requisits (art. 26.3 Llei electoral valenciana).

La presentació de cada candidatura s'ha de portar a terme amb denominació, sigla i símbol d'identificació, que no induïsquen a confusió amb els utilitzats tradicionalment per altres partits legalment constituïts (art. 46.4 Llei orgànica del règim electoral general).

La denominació, sigla i símbol han de figurar necessàriament en totes les candidatures i no poden ser modificats durant el procés electoral (art. 27.2 a) Llei electoral valenciana).

En el mateix sentit, l'article 3.1, paràgraf 2 de la Llei orgànica de partits polítics estableix que "La denominació dels partits no pot incloure termes o expressions que induïsquen a error o confusió sobre la seua identitat o que siguen contràries a les lleis o els drets fonamentals de les persones. A més, no podrà coincidir, assemblar-se o identificar-se, ni tan sols fonèticament, amb la de cap altre partit prèviament inscrit en el Registre, amb la d'algun partit integrant, com a resultat d'una fusió, d'un partit inscrit quan això es trobe acreditat per qualsevol mitjà de prova vàlid en dret, o amb la d'algun partit declarat il·legal, dissolt o suspés per decisió judicial. Tampoc amb la identificació de persones físiques, o amb la denominació d'entitats preexistents o marques registrades."

No, no poden presentar-se candidatures amb símbols que reproduïsquen la bandera o l'escut d'Espanya, o amb denominacions o símbols que facen referència a la Corona (art. 46.5 Llei orgànica del règim electoral general).

Tampoc poden presentar-se candidatures que reproduïsquen les banderes o escuts de la Comunitat Valenciana, o facen referència a la Generalitat (art. 27.2 a) Llei electoral valenciana).

No, cap candidat ni candidata o suplent pot presentar-se a més d'una circumscripció (art. 46.6 Llei orgànica del règim electoral general). En cas de fer-ho, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana en farà la supressió de les llistes en les quals es presente (art. 26.4 Llei electoral valenciana).

No, cap candidat/a pot formar part de més d'una candidatura (art. 46.6 Llei orgànica del règim electoral general). Si ho fera, la Junta Electoral Provincial corresponent hauria de fer-ne la supressió de totes les llistes en les quals es presente dins d'una mateixa circumscripció (art. 46.6 Llei orgànica del règim electoral general i art. 26.4 Llei electoral valenciana).

Sí, les candidatures presentades en totes les circumscripcions s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies respectives el 22é dia posterior a la convocatòria de les eleccions. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març, les candidatures s'han de publicar el 27 de març. Han de ser exposades en els locals de les respectives juntes electorals provincials (art. 47.1 Llei orgànica del règim electoral general i art. 28.1 Llei electoral valenciana).

Al cap de dos dies de la publicació de les candidatures, les juntes electorals provincials han de comunicar a les persones representants de les candidatures les irregularitats apreciades d'ofici o mitjançant denúncia d'altres representants. És a dir, com que han de ser publicades les candidatures el dia 27 de març, les irregularitats han de ser comunicades el dia 29 de març. (art. 47.2 Llei orgànica del règim electoral general i art. 28.2 Llei electoral valenciana).

Sí, el termini d'esmena d'irregularitats de les candidatures presentades és de 48 hores des de la comunicació de les irregularitats. És a dir, com que les irregularitats es comuniquen el dia 29 de març, aquestes poden ser esmenades entre els dies 30 i 31 de març, els dos inclusivament (art. 47.2 Llei orgànica del règim electoral general i art. 28.2 Llei electoral valenciana).

Les juntes electorals provincials fan la proclamació de candidats i candidates el 27é dia següent a la data de publicació de la convocatòria. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març , s'han de proclamaran l'1 d'abril (art. 29 Llei electoral valenciana).

La publicació de les candidatures proclamades ha de tindre lloc l'endemà de la proclamació dels candidats i candidates per les juntes electorals provincials. És a dir, el 28é dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els butlletins oficials de les províncies respectives. Com que la proclamació dels candidats i candidates és l'1 d'abril, s'han de publicar les candidatures el 2 d'abril (art. 29 Llei electoral valenciana).

Les candidatures proclamades no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, excepte en el termini habilitat per a l'esmena d'irregularitats, i només per defunció o renúncia del titular o com a conseqüència del mateix tràmit d'esmena.

En les llistes de candidats i candidates, les baixes que es produïsquen després de la proclamació s'entendran cobertes pels candidats i candidates següents i, si és el cas, pels suplents (art. 48 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, a partir de la proclamació, qualsevol candidat/a exclòs/a i les persones representants de les candidatures proclamades o la proclamació de les quals haguera sigut denegada, disposa d'un termini de 2 dies a partir de la publicació dels candidats i candidates proclamats, per a interposar recurs contra els acords de proclamació de les juntes electorals, davant del jutjat contenciós administratiu. En el mateix acte d'interposició ha de presentar les al·legacions que estime pertinents acompanyades dels elements de prova oportuns. És a dir, com que la publicació dels candidats i candidates proclamats s'efectua el dia 2 d'abril, es pot interposar recurs els dies 3 i 4 d'abril (art. 49.1 i 2 Llei orgànica del règim electoral general).

La resolució judicial, que ha de dictar-se en els dos dies següents a la interposició del recurs té caràcter ferm i inapel·lable, sense perjudici del procediment d'empara davant el Tribunal Constitucional, a l'efecte del qual, s'entendrà complit el requisit establit en l'art. 44.1.a de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional. És a dir, com que el recurs pot ser interposat entre els dies 3 i 4 d'abril, aquest s'ha de resoldre entre els dies 4 i 6 d'abril (art. 49.3 Llei orgànica del règim electoral general).

L'empara ha de sol·licitar-se en el termini de dos dies i el Tribunal Constitucional ha de resoldre en els tres dies següents. És a dir, com que es pot sol·licitar l'empara entre els dies 4 i 8 d'abril, es pot resoldre entre els dies 5 i 11 d'abril (art. 49.4 Llei orgànica del règim electoral general).

Aquests recursos seran aplicable als supòsits de proclamació o exclusió de candidatures presentades pels partits, federacions, coalicions i agrupacions d'electors que continuen o succeïsquen l'activitat d'un partit polític declarat judicialment il·legal i dissolt, o suspés (art. 49.5 Llei orgànica del règim electoral general).

Les persones representants de les candidatures per a l'administració electoral són:

a) Les persones representants generals.

b) Les persones representants de les candidatures, que ho són dels candidats i candidates de què consten (art. 22 Llei electoral valenciana).

Són les persones que han de representar els partits, federacions, coalicions que pretenguen concórrer a una elecció, davant de l'Administració electoral, actuant en nom d'ells (arts. 21.1 i 22.1 Llei electoral valenciana i art. 43.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Els partits, federacions i coalicions que pretenguen concórrer a les eleccions han de designar una persona representant general i una de suplent mitjançant escrit presentat a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana abans del 9é dia posterior al de la convocatòria d'eleccions. És a dir, com que la convocatòria és de el 5 de març, les designacions de representant general es poden fer entre els dies 5 i 13 de març, tots dos inclusivament.

En l'esmentat escrit s'ha d'expressar l'acceptació de la persona triada. La suplent només podrà actuar en els casos de renúncia, mort o incapacitat de la persona titular (art. 21.1 Llei electoral valenciana).

Les persones representants de les candidatures ho són dels candidats i candidates de què consten. Al seu domicili es remeten les notificacions, els escrits i els emplaçaments dirigits per l'Administració electoral als candidats i candidates i reben d'aquests, per la sola acceptació de la candidatura, un apoderament general per a actuar en procediments judicials en matèria electoral (art. 22.2 Llei electoral valenciana i art. 43.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Les persones representants generals de partits, federacions i coalicions han de designar mitjançant escrit presentat davant de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, i abans de l'11é dia posterior a la convocatòria, les persones representants de les candidatures que el seu partit, federació o coalició present en cada una de les circumscripcions electorals i els respectius suplents. Aquests representants i els suplents han de tindre domicili en la circumscripció en què es presente la candidatura. És a dir, com que la convocatòria és el 5 març, es poden designar les persones representants de les candidatures des del dia 5 i fins al dia 15 de març, els dos inclusivament (art. 21.2 Llei electoral valenciana).

En el termini de dos dies des de la designació, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana ha de comunicar a les juntes electorals provincials la seua designació. És a dir, com que es poden designar les persones representants entre els dies 5 i 15 de març, s'ha de comunicar la designació a les juntes electorals provincials entre els dies 5 i 17 de març, tots dos inclusivament (art. 21.3 Llei electoral valenciana).

Les persones representants de les candidatures i els suplents s'han de personar davant de les respectives juntes electorals provincials per a acceptar-ne la designació abans del 15é dia posterior al de la convocatòria. És a dir, s'hi poden personar des del 5 de març i fins al 19 de març, els dos inclusivament (art. 21.4 Llei electoral valenciana).

Les persones promotores de les agrupacions d'electors i electores designen les persones representants de les seues candidatures i els seus suplents en el moment de la presentació de les candidatures davant de les juntes provincials, i ha de ser acceptada aquesta designació en l'acte. És a dir, com que les candidatures es poden presentar davant de les juntes electorals provincials entre els dies 20 i 25 de març, els dos inclusivament, les persones promotores de les agrupacions d'electors i electores han de designar els seus representants i suplents en la mateixa data (art. 21.5 Llei electoral valenciana).

La paritat electoral és la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit de la representació política.

La Llei orgànica del règim electoral general exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals que es presenten en les eleccions al Congrés, eleccions locals, consells insulars, capítols insulars canaris, Parlament Europeu i assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

Aquesta composició equilibrada suposa que les candidatures que s'hi presenten han de tindre una composició equilibrada de dones i homes, de manera que en el conjunt de la llista els candidats i candidates de cada un dels sexes suposen com a mínim el 40%. Quan el nombre de llocs a cobrir siga inferior a cinc, la proporció de dones i homes ha de ser tan pròxima a l'equilibri numèric com siga possible.

També s'ha de mantindre la proporció mínima del 40% en cada tram de cinc llocs. Quan l'últim tram de la llista no aconseguisca els cinc llocs, la referida proporció de dones i homes en aquest tram ha de ser com més pròxima a l'equilibri numèric millor, encara que ha de mantindre's, en qualsevol cas, la proporció exigible respecte del conjunt de la llista. A les llistes de suplents s'han d'aplicar les mateixes regles (article 44 bis Llei orgànica del règim electoral general).