Banner Resultados electorales

Votació de les persones residents absents a l'estranger

Sí, podran exercir el dret de vot els espanyols i les espanyoles que residisquen a l'estranger; si bé el procediment per a exercir aquest dret és diferent si la residència és permanent o si es tracta d'una estada temporal.

 

No, ja que si l'elector/a tenia previst viatjar a l'estranger, prèviament hauria d'haver sol·licitat el vot per correu des de la data de convocatòria de les eleccions (5 de març), i fins a deu dies abans de la votació (18 d'abril) en qualsevol oficina de Correus (art. 72 a) Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, hi podran participar sempre que s'hagen inscrit com a residents en el Registre de Matrícula Consular abans del tancament del cens electoral dels espanyols i les espanyoles residents absents que viuen a l'estranger (CERA).

Cada Oficina o Secció Consular de les Missions Diplomàtiques d'Espanya porta un registre de matrícula dels espanyols i les espanyoles que habiten en la seua respectiva demarcació consular, tant si són residents habituals com si s'hi troben transitòriament.

Els espanyols i les espanyoles residents a l'estranger han d'inscriure's en el Registre de Matrícula de l'Oficina Consular que corresponga a la circumscripció on es troben; inscripció per a la qual n'han d'acreditar la identitat, nacionalitat i la residència habitual en la demarcació consular.

L'alta en el Registre de Matrícula Consular comporta:

• La inscripció en el Padró d'Espanyols/es Residents a l'Estranger (PERE).

• La inscripció en el cens electoral de residents absents (CERA) per a les persones majors d'edat.

(Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció dels espanyols en els registres de Matrícula de les Oficines Consulars a l'Estranger).

Les persones majors d'edat donades d'alta en el Registre de Matrícula Consular passen a formar part automàticament del cens electoral de residents absents a l'estranger (CERA).

Els consolats han de tramitar les altes i baixes dels espanyols i les espanyoles que visquen en la seua demarcació territorial, així com els seus canvis de domicili o les sol·licituds de canvi d'adscripció a una nova circumscripció.

Les persones electores espanyoles residents a l'estranger en el moment de sol·licitar la seua inscripció com a resident en el Registre de Matrícula Consular, han de determinar un municipi d'inscripció a Espanya a l'efecte electoral per a la formació del CERA, segons els criteris establits en l'Ordre EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral.

El formulari necessari per a la inscripció en el cens electoral de residents absents està en les oficines consulars.

Als consolats s'exposaran les llistes de les persones inscrites en el cens electoral de residents absents a l'estranger (art. 39.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Es pot consultar la inscripció en el cens electoral de residents absents a l'estranger durant els huit dies següents a partir del 6é dia posterior a la convocatòria. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març, es podrà consultar la inscripció des del dia 11 a fins al 18 de març, els dos inclusivament (art. 39.2. Llei orgànica del règim electoral general).

Dins del termini previst per a l'exposició de les llistes electorals del CERA (del 11 al 18 de març, els dos inclusivament), les persones interessades podran formular reclamació a l'Oficina Consular, que aquesta, al seu torn, la dirigirà a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent amb la finalitat de reclamar-ne l'exclusió o inclusió indeguda.

Sí que és possible. Per a això, en primer lloc, l'elector/a haurà de donar-se d'alta en el Registre de Matrícula Consular com a resident. En segon lloc, durant el període de reclamacions (des del 11 fins al 18 de març, els dos inclusivament) ha de formular una reclamació per a la seua inclusió en el dit cens, que es s'ha de tramitar en l'Oficina Consular de la seua demarcació.

No obstant això, una vegada que el període de consultes i reclamacions (entre els dies 11 i 18 de març, els dos inclusivament) haja acabat ja no serà possible la inclusió en el cens electoral de residents absents.

Els espanyols i les espanyoles s'hagen inscrit en el cens dels electors residents absents que viuen a l'estranger han de formular, mitjançant imprés oficial, la sol·licitud de vot dirigida a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, no més tard del 25é dia posterior a la convocatòria. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març es pot formular fins al 30 de març.

Aquest imprés ha de ser remés als espanyols i les espanyoles que s'han inscrit en l'esmentat cens, sense perjudici de trobar-se disponible des de l'endemà al de la convocatòria electoral (6 de març) en les dependències consulars i de poder obtindre's per via telemàtica a través de la web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació i del Ministeri de l'Interior, i en la web de la Generalitat eleccions2019.gva.es

L'imprés de sol·licitud s'acompanyarà de fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, si no se'n té, certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència (art. 75.1 Llei orgànica del règim electoral general).

L'elector/a podrà enviar l'imprés de sol·licitud a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral mitjançant una de les següents opcions:

 

1. Per internet amb certificat electrònic. Ha d'accedir al tràmit "Sol·licitud vot CERA" en l'adreça https://sede.ine.gob.es mitjançant un certificat electrònic reconegut associat al seu document nacional d'identitat (DNI).

 

2. Per internet amb la clau de tramitació telemàtica (CTT), si no disposa de certificat electrònic. Ha d'accedir al tràmit "Sol·licitud vot CERA" en l'adreça https://sede.ine.gob.es mitjançant la CTT, seguir les instruccions que se li presenten i adjuntar el fitxer de la imatge d'un dels següents documents:

- Document nacional d'identitat espanyol (DNI).

- Passaport expedit per les autoritats espanyoles.

- Certificació de nacionalitat espanyola (d'expedició gratuïta al consolat o l'ambaixada en què estiga inscrit/a).

- Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta al consolat o ambaixada en què estiga inscrit/a).

 

3. Per correu postal o per fax a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual es trobe inscrit/a a Espanya, sense tindre en compte els canvis de municipi d'inscripció produïts l'any anterior a la data de la convocatòria. Ha d'emplenar la data, signar-la i adjuntar un dels següents documents:

- Fotocòpia del document nacional d'identitat espanyol (DNI).

- Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.

- Certificació de nacionalitat espanyola (d'expedició gratuïta al consolat o ambaixada en què estiga inscrit/a).

- Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta al consolat o ambaixada en què estiga inscrit/a).

Rebuda la sol·licitud, les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral remetran a l'adreça de la inscripció de l'elector/a, les paperetes i el sobre o sobres de votació, dos certificats idèntics d'estar inscrit/a en el cens de residents absents, així com un sobre en el qual ha de figurar l'adreça de la Junta Electoral competent i un altre amb l'adreça de l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en la qual estan inscrits/es, així com un full informatiu i un imprés per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu (art. 75.2 Llei orgànica del règim electoral general i art. 4.1. Reial decret 1621/2007 de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger).

La corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral remetrà, per correu certificat, a l'adreça postal de la inscripció de l'elector/a en el cens electoral de residents absents la documentació necessària per a poder votar per correu, així com un full informatiu no més tard del 34é dia posterior a la convocatòria en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidats/tes; és a dir, com que la convocatòria és el 5 de març, la documentació es podrà remetre fins al 8 d'abril i, en les restants, no més tard del 42é dia posterior a la convocatòria; és a dir, el dia 16 d'abril (art. 75.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Una vegada rebuda la documentació, les persones electores poden remetre el vot per correu certificat a l'Oficina Consular o depositar el vot en l'urna situada en l'Oficina o Secció Consular.

Les persones electores que opten per remetre el vot per correu certificat ho han de fer no més tard del 5é dia anterior al dia de l'elecció; és a dir, com que les eleccions són el 28 d'abril, podrà ser enviat fins al 23 d'abril (art. 75.4 Llei orgànica del règim electoral general).

Si s'opta pel "Vot en urna", l'elector/a haurà de depositar el sobre dirigit a la Junta Electoral en l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en què estiga inscrita o en els llocs que a aquest efecte s'habiliten per a això entre el 4t i 2n dia, els dos inclusivament, anteriors al dia de l'elecció; és a dir, com que les eleccions són el 28 d'abril, es depositaran entre el 24 i 26 d'abril, els dos inclusivament (art. 75.4 i 5 Llei orgànica del règim electoral general).

Les persones electores que opten per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el sobre dirigit a la Junta Electoral la següent documentació:

- Sobre o sobres de votació amb la seua opció de vot.

- Certificat d'estar inscrit en el cens.

- Fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat expedits per les autoritats espanyoles o, si no se'n té, certificació de nacionalitat o certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència.

 

Aquest sobre ha d'anar dirigit a l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en què l'elector/a estiga adscrit/a, no més tard del 5é dia anterior a l'elecció.

Sí, és totalment gratuït, perquè hi ha acords amb la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, o bé perquè en aquells països on no s'han establit aquests acords, es podrà sol·licitar el reintegrament de les dites despeses, mitjançant l'emplenament d'un imprés destinat a possibilitar el reintegrament (art. 11 Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals).

L'elector/a, en primer lloc, ha d'acreditar-ne la identitat davant del funcionari o funcionària consular mitjançant el passaport, el document nacional d'identitat o la certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel Consolat d'Espanya al país de residència. Posteriorment i, prèvia exhibició i lliurament d'un dels certificats d'inscripció en el cens electoral de residents absents, prèviament rebut, depositarà el sobre dirigit a la Junta Electoral competent per al seu escrutini, una vegada que el funcionari o la funcionària consular estampe en aquest sobre el segell de l'Oficina Consular en el qual conste la data del seu depòsit.

Finalitzat el termini del depòsit del voto en urna el dia 26 d'abril, el funcionari o funcionària consular ha d'expedir una acta amb el nombre de certificacions censals rebudes i, si és el cas, les incidències que hagueren pogut produir-se, així com el nombre de sobres rebuts per correu fins a la finalització del depòsit del vot en urna.

L'endemà, el 27 d'abril, els sobres depositats per les persones electores i els rebuts per correu junt amb l'acta expedida pel funcionari o funcionària consular han de ser remesos, mitjançant enviament electoral, a l'oficina que a aquest efecte es constituïsca en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, la qual, al seu torn, ha de procedir a l'enviament urgent d'aquests sobres a les juntes electorals provincials corresponents (art. 75.5, 6, 7 i 8 Llei orgànica del règim electoral general).

Si algun/a elector/a del cens d'espanyols residents absents es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria de les eleccions, podrà sol·licitar (igual que els residents en territori nacional) el vot per correu a partir de la data de la convocatòria (3 de març) i fins al 10é dia anterior a la votació, data en què finalitza el termini per a sol·licitar el vot per correu (18 d'abril), els dos inclusivament, sense que això supose la seua baixa en el CERA.

Per a això, ha d'emplenar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina del Servei de Correus i dirigir-la a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

L'elector/a ha de signar la sol·licitud i comprovar que l'empleat/ada de Correus pose la data i el segell corresponent.

Rebuda la documentació electoral en l'adreça d'Espanya que haja assenyalat en la sol·licitud, l'elector/a ha d'enviar el seu vot per correu certificat, abans del 3r dia previ al de la celebració de les eleccions. Aquestes persones electores no poden votar personalment en la mesa electoral.

Sí, però per a l'exercici del vot dels espanyols i les espanyoles que es troben a l'estranger de manera temporal, sense ànim de fixar allí la seua residència habitual, resulta obligatòria la inscripció com a no resident en el Registre de Matrícula Consular o en la Secció Consular de la Missió Diplomàtica corresponent, que s'ha d'efectuar d'acord amb el procediment de vot establit en el Reial decret 1621/2007 de 7 de desembre (art. 5 del Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre sobre inscripció dels espanyols en els registres de Matrícula de les Oficines Consulars a l'Estranger).

Han de sol·licitar la documentació per a exercir el dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

Del 5 de març al 30 de març, l'elector/a podrà fer la sol·licitud mitjançant imprés específic que podrà recollir a les oficines consulars de Carrera o seccions consulars d'Ambaixada, o descarregar-se telemàticament des de la web del Ministeri de l'Interior i del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació o en la web eleccions2019.gva.es

La sol·licitud s'ha d'entregar personalment a l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada, prèvia identificació de l'elector/a mitjançant l'exhibició del seu document nacional d'identitat o passaport espanyol. El funcionari o funcionària consular, per la seua banda, ha de verificar la seua inscripció en el Registre de Matrícula Consular com a no resident i la coincidència de la signatura.

Aquesta Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada ha de remetre immediatament la sol·licitud a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.

Aquesta sol·licitud té validesa tant per a les eleccions a Les Corts com per a les eleccions municipals, i comporta que el dret de sufragi s'efectue des de l'estranger.

Després de la recepció de la sol·licitud la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, una vegada comprovada la inscripció de la persona interessada en el Registre de Matrícula Consular com a no resident, es considerarà amb caràcter general com a rebuda la sol·licitud i s'enviarà per correu certificat la documentació electoral, no més tard del 8 d'abril en aquelles províncies on no haguera sigut impugnada la proclamació de candidats/tes, i en els restants no més tard del 16 d'abril. La documentació s'ha de remetrà al domicili a l'estranger de la persona interessada indicat en la sol·licitud.

La documentació electoral està integrada per:

- Un full explicatiu.

- Un certificat d'inscripció en el cens electoral vigent.

- Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en el qual s'ha d'introduir la papereta corresponent.

- El sobre en el qual figura la direcció de la mesa on li correspon votar, dirigit al president o presidenta d'aquesta.

- Imprés per a la devolució de les despeses de l'enviament del vot per correu.

Del 2 al 24 d'abril, l'elector/a ha de remetre per correu certificat el sobre dirigit a la mesa electoral amb el certificat d'inscripció en el cens electoral i el sobre de votació amb la papereta triada, així com, si ho desitja, l'imprés emplenat per a la devolució de les despeses de l'enviament.

És indispensable que en el sobre dirigit a la mesa electoral aparega l'estampació del mata-segells postal o una altra inscripció oficial d'una oficina de Correus de l'Estat corresponent, a l'efecte de certificar que s'ha remés dins del termini previst.