Banner Resultados electorales

Votació per correu

Les persones electores que prevegen que en la data de la votació (28 d'abril) no es trobaran en la localitat on els correspon exercir el dret de vot, o aquelles persones que no puguen personar-se en el col·legi electoral (art. 72 Llei orgànica del règim electoral general).

L'electorat que vulga votar per correu ha de fer el que segueix:

1. Des de la convocatòria de les eleccions (5 de març) i fins a deu dies abans de la votació (18 d'abril) haurà d'acudir a qualsevol oficina de Correus, personalment i prèvia exhibició del seu document nacional d'identitat original –en cap cas, s'admetrà fotocòpia d'aquest–, per a formular la sol·licitud del vot per correu. Així mateix, juntament amb aquesta sol·licitud ha de sol·licitar el certificat d'inscripció en el Cens dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

2. Una vegada emplenada i signada la sol·licitud, l'empleat o empleada de Correus ha de comprovar la coincidència de la signatura (art. 72 a i b, Llei orgànica del règim electoral general).

Es pot sol·licitar el vot per correu així com el certificat d'inscripció en el cens a partir de la data de la convocatòria i fins a deu dies abans de la votació. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març es pot sol·licitar des del mateix dia 5 i fins al 18 d'abril, els dos inclusivament (art. 72, Llei orgànica del règim electoral general).

En cas de malaltia o incapacitat que impedisca la formulació personal de la sol·licitud, aquesta ha de ser efectuada en nom de l'elector/a per una altra persona autoritzada notarialment o consularment mitjançant document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector/a.

La malaltia o incapacitat que impedisca formular personalment la sol·licitud ha d'acreditar-se per mitjà de certificació mèdica oficial i gratuïta (art. 72 c, Llei orgànica del règim electoral general).

La sol·licitud ha de dirigir-se a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

Seran igualment vàlids a l'efecte de l'article 72 c,  Llei orgànica del règim electoral general, els certificats emesos en impresos oficials ordinaris no gratuïts. En tot cas, se n'han de presentar originals, sense que siga admissible fotocòpia simple d'aquests (Acords de la Junta Electoral Central de 26 d'abril de 1993 i 17 de maig de 1999).

No, en la mateixa autorització notarial o consular no es podrà incloure's diversos/es persones electores, sinó que cada autorització només podrà estendre's per a un elector o electora (art. 72 c, Llei orgànica del règim electoral general).

No, una mateixa persona només pot representar a un/a elector/a (art. 72.c de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Dins dels tres dies següents a la presentació de la sol·licitud de vot per correu, l'Oficina de Correus remet la documentació a l'Oficina del Cens Electoral corresponent (art. 72 d, Llei orgànica del règim electoral general).

Rebuda la sol·licitud, la Delegació Provincial comprova la inscripció de l'elector/a en el cens, realitza l'anotació corresponent aquest perquè el dia de la votació no es faça el vot personal, i estén el certificat sol·licitat per a la votació per correu (art. 73.1, Llei orgànica del règim electoral general).

L'Oficina del Cens Electoral remet tota la documentació per correu certificat a l'elector/a, entre el 34é dia posterior a la convocatòria i abans del 6é dia anterior al de la votació. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març, aquesta documentació serà remesa entre els dies 8 i 21 d'abril, els dos inclusivament.

La documentació es remet al domicili indicat per l'elector/a, o si no n'hi ha, al que figure en el cens. Aquesta documentació consisteix en el certificat d'inscripció en el cens, paperetes i sobres electorals, sobre en el qual figura la direcció de la mesa electoral on li corresponga votar, així com un full explicatiu (art. 73.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Ha de signar l'avís de rebuda acreditatiu de la recepció de la documentació necessària per a votar per correu la mateixa persona que ho ha sol·licitat acreditant-ne, prèviament, la identitat (art. 73.2 Llei orgànica del règim electoral general).

En cas de no trobar-se en el domicili, se li ha de comunicar que ha d'anar personalment, o a través de representant autoritzat notarialment o consularment, a l'oficina de Correus corresponent per a rebre, prèvia acreditació, la documentació per al vot per correu, el contingut de la qual es farà constar expressament en l'avís (art. 73.2 Llei orgànica del règim electoral general).

L'elector/a ha de triar les paperetes corresponents per a la votació de les eleccions convocades, introduir cada una en el sobre corresponent i tancar-lo.

Ha d'incloure els sobres de la votació i el certificat d'inscripció en el cens en el sobre dirigit a la mesa i remetre'l per correu certificat (art. 73.3 Llei orgànica del règim electoral general).

No, el sobre per a la votació per correu no necessita franqueig (art. 73.3 Llei orgànica del règim electoral general).

El servei de Correus ha de conservar fins al dia de la votació (28 d'abril) tota la correspondència dirigida a les meses electorals i traslladar-la a aquestes meses a les 9 del matí. Així mateix, ha de continuar donant trasllat de la que es puga rebre durant aquest dia, fins a les 20 hores.

Els sobres rebuts després de les 20 hores del dia de la votació (28 d'abril) s'han d'enviar a la Junta Electoral de Zona (art. 73.4 Llei orgànica del règim electoral general).

El Servei de Correus portarà un registre de tota la documentació rebuda, que estarà a la disposició de les juntes electorals (art. 73.4 Llei orgànica del règim electoral general).

No, no es pot votar personalment una vegada s'ha sol·licitat el vot per correu (art. 73.1 Llei orgànica del règim electoral general).

No, una vegada sol·licitada la documentació per a votar per correu, no es pot votar personalment.

Les persones internes en centres penitenciaris que no estiguen privades del dret de sufragi, poden votar per correu.

En els centres penitenciaris s'exposaran les normes electorals que regulen el vot per correu i s'organitzaran sessions informatives d'explicació i aclariment del procediment de votació.

Per a això, el director o directora de cada centre penitenciari o la persona delegada, sol·licitarà a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA, que un empleat o empleada d'aquest servei es desplace en una data determinada, entre el 5 de març i 18 d'abril, els dos inclusivament, al centre penitenciari proveït dels impresos de sol·licitud d'inscripció en el cens electoral vigent que pogueren ser necessaris perquè, allí mateix, les persones internes que vulguen exercir el seu dret de vot per correu els puguen omplir.

Així mateix, del 8 al 21 d'abril, els dos inclusivament, l'Oficina del Cens Electoral ha de remetre al centre penitenciari en què es trobe el reclús o la reclusa, els sobres i paperetes suficients que li seran entregades personalment per l'empleat o empleada de Correus.

L'elector/a ha de triar la papereta corresponent, introduir-la en el sobre, i aquest en un altre sobre, que ha d'anar dirigit a la mesa electoral que corresponga.

L'empleat o empleada de Correus ha de fer arribar aquests sobres a les corresponents meses electorals el dia de la votació (28 d'abril).

(Art. 72 i 73 Llei orgànica del règim electoral general i Acords de la Junta Electoral Central, de 17 de maig de 1993 i de 15 de febrer de 2000.)

Sí, si alguna de les persones recluses no tinguera  document nacional d'identitat n'hi haurà prou amb el document d'identitat interior que tenen totes les persones internes, sempre que en continga una fotografia (Acords de la Junta Electoral Central de 15 de febrer del 2000 i de 23 de febrer de 2004).

El personal dels vaixells de l'Armada, marina mercant o flota pesquera d'altura, abanderats a Espanya, que romanguen embarcats des del dia de la convocatòria fins al dia de la celebració de les eleccions (és a dir, com que la convocatòria és el 5 de març, des d'aquest dia i fins al 28 d'abril, els dos inclusivament), i que durant aquest període toque ports, prèviament coneguts en el territori nacional, podrà exercir el seu dret de vot de la següent forma:

Sol·licitant el certificat d'inscripció en el cens mitjançant el servei de radiotelegrafia, correu electrònic o fax, des de la data de la convocatòria fins a deu dies abans de les eleccions (5 de març fins al 18 d'abril, els dos inclusivament) a l'Oficina del Cens Electoral on estiga inscrit. En el missatge es farà constar les dades següents:

a) Nom i dos cognoms de la persona sol·licitant.

b) Número del document nacional d'identitat.

c) Data de naixement.

d) Província i municipi de naixement.

e) Municipi de residència en què està inclosa en el cens electoral.

f) Carrer i número del seu domicili.

g) Nom del vaixell en què es troba embarcada.

h) Port o ports en què tinga previst arribar el vaixell, amb indicació de les dates concretes en què aquesta s'haja de produir.

 

A l'efecte de sol·licitud del vot per correu, els serveis de radiotelegrafia dels vaixells tenen la consideració de dependències delegades del servei de Correus, i el comandants o la comandanta i el capità o la capitana o l'oficial que reba la delegació amb aquesta finalitat tenen la consideració de funcionari o funcionària encarregada de la recepció de la sol·licitud.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, després de la comprovació de la inscripció de la persona interessada, remetrà a partir del 34é dia posterior a la convocatòria i abans del 6é dia anterior a la votació (entre el 8 i el 21 d'abril, els dos inclusivament), la documentació necessària al port o, si és el cas, armador/a, consignatari/a o vaixell que la persona interessada haguera designat ja el seu nom.

Rebuda la documentació, l'elector/a remetrà per correu certificat i urgent, des de qualsevol dels ports en què estiga atracat, la documentació electoral corresponent a la mesa electoral on li corresponga votar, entre el 34é dia posterior a la convocatòria i abans del tercer dia anterior a les eleccions (entre el 8 i el 24 d'abril, els dos inclusivament).

(Art. 72, 73 i 74 Llei orgànica del règim electoral general i art. 9 Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.)

 

Per a l'exercici del dret de vot per correu del personal embarcat en vaixells de l'Armada o que, pertanyent a unitats militars terrestres o aèries, es trobe destacat fora del territori nacional, en situacions excepcionals, vinculades amb la defensa nacional, i que participe i coopere amb les forces dels països aliats i d'organitzacions internacionals, en missions d'assistència humanitària o de manteniment de la pau internacional, se seguirà el següent procediment:

El comandant o la comandanta del vaixell o el/la cap de la Unitat remetrà la relació del personal que desitja votar, a la directora o directora general de Personal del Ministeri de Defensa, que enviarà les sol·licituds del certificat d'inscripció en el cens a les corresponents delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral a partir de la data de la convocatòria i fins al 10é dia anterior a la votació. És a dir, com que la convocatòria de data del 5 de març, des d'aquest dia i fins a el 18 d'abril, els dos inclusivament.

Per cada sol·licitant es farà constar:

a) Nom i dos cognoms.

b) Número del document nacional d'identitat.

c) Data de naixement.

d) Província i municipi de naixement.

e) Municipi de residència en què figura en el cens electoral.

f) Carrer i número del seu domicili.

 

Comprovada la documentació per la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, es remetrà a la persona interessada la documentació necessària, entre el 34é dia posterior a la convocatòria i abans del 6é dia anterior al de la votació a la direcció general de Personal del Ministeri de Defensa, perquè, pel procediment més urgent possible, arribe a la persona destinatària. És a dir, es remetrà entre el 8 i el 21 d'abril, els dos inclusivament.

En rebre la documentació, la persona interessada procedirà a exercir el vot. El comandant o la comandanta del vaixell o el/la cap de la Unitat s'ha d'encarregar dels vots emesos i els custodiar-los, per garantir-ne així la seguretat, integritat i secret fins que la persona encarregada del transport al territori nacional els haja recollits.

La direcció general de Personal del Ministeri de Defensa ha de fer arribar els vots rebuts a Correus, abans del tercer dia previ a la celebració de les eleccions (24 d'abril), i Correus remetre'ls amb caràcter d'urgència a la mesa electoral que corresponga.

(Art. 74 Llei orgànica del règim electoral general, art. 9 Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals i Ordre 116/1999, de 30 d'abril, per la qual es regula l'exercici del dret a vot en els processos electorals del personal de les Forces Armades embarcat o en situacions excepcionals vinculades amb la defensa nacional).

Una vegada conclosa la votació, el president o la presidenta de la mesa ha d'introduir en les urnes els sobres que continguen les paperetes de vot remeses per correu, verificant que compleixen les condicions de l'article 73 de la Llei orgànica del règim electoral general i que l'elector/a es troba inscrit/a en la llista del cens.

Els/les vocals ha d'anotar el nom d'aquestes persones electores en la llista enumerada de votants (art. 88.2 Llei orgànica del règim electoral general).

En tot cas estos s'han de remetre abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions a Les Corts. És a dir, sent les eleccions el 28 d'abril, hauran de remetre'ls abans del 24 d'abril per mitjà de correu certificat (art. 73.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).