Entitats locals menors

Entitats locals menors

La Generalitat gestiona des de 2011 els processos electorals de les entitats locals menors regulats en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Són entitats locals menors, aquells nuclis de població separats territorialment del municipi al qual pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es constituïsquen com a tals d'acord amb la normativa que les regula.

D'acord amb el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana hi ha actualment, set entitats locals menors.

La Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, regula les entitats locals menors en el Títol IV, i arreplega en el capítol III la seua organització i funcionament. Aquesta llei ha sigut modificada per mitjà de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Amb aquesta modificació, es pretén donar resposta a algunes disfuncions i problemes de governabilitat, regular més detalladament la composició de la junta veïnal i el procés electoral de l'entitat local menor, en una aposta innovadora per la democràcia directa.

En aquest sentit cal destacar la diferenciació de dos sistemes electorals per a l'elecció dels membres de la junta veïnal, depenent del nombre d'habitants de l'entitat local menor:

1) La presentació de candidatures per mitjà de llistes tancades en aquelles entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants.

Llistes tancades
Entitat local menor Municipi Població(a) Membres Junta Veïnal
La Xara Dénia 1.689 7
Jesús Pobre Dénia 731 5
La Barraca d'Aigües Vives Alzira 842 5
El Perelló Sueca 1.801 7
Mareny de Barraquetes Sueca 761 5

(a) Població a 1 de gener de 2018

2) La presentació de candidatures per mitjà de llistes obertes de candidats/candidates en aquelles entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants.

Llistes obertes
Entitat local menor Municipi Població(a) Membres Junta Veïnal
La Llosa de Camacho Alcalalí 187 3
Ballestar La Pobla de Benifassà 35 3

(a) Població a 1 de gener de 2018

La Direcció General d'Administració Local ha emés la Circular 1/2019, sobre el procés electoral de les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana: desplegament reglamentari per Decret 8/2019, d'1 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les característiques de les paperetes, els sobres i la resta de material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors (DOGV 8484, de 12/02/2019); correcció d'errades (DOGV 8489, de 19/02/2019).