Legislació

Legislació

  • Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013 , de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local .
  • Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
  • Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel queal es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6465 de 22.02.2011).
  • Decret 8/2019, d'1 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les característiques de les paperetes, sobres i altre material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors.
  • Correcció d'errades del Decret 8/2019, de 1 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les característiques de les paperetes, sobres i altre material electoral a utilitzar en les eleccions a les entitats locals menors.
  • Decret 47/2019, de 29 de març, del Consell, de convocatòria d'eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.