Preguntes freqüents

Són entitats locals menors aquells nuclis de població separats territorialment del municipi al qual pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es constituïsquen com a tals d'acord amb el que es preveu en la normativa que les regula.

No podran constituir-se en entitat local menor aquells nuclis de població que pertanyents a un municipi, exerceixen la seua la capitalitat.

Cap entitat local menor podrà pertànyer a més d'un municipi.

(art. 54.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Els òrgans de govern i administració de les entitats locals menors seran:

 • La Presidència
 • La Junta Veïnal

(art. 65.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

La Junta Veïnal, sense perjudici del supòsit específic previst en l'article 64 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana, estarà integrada per la presidència i pels vocals, el nombre dels quals resultarà d'aplicar la següent escala:

 • D'1 a 250 habitants: 3
 • De 251 a 1.000 habitants: 5
 • De 1.001 d'ara en avant: 7

El nombre total de membres de la Junta Veïnal no podrà ser superior al terç del nombre de regidors de l'ajuntament al qual pertanyen.

(art. 65.2 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Amb la nova redacció de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per la Llei 21/2017, s'ha de distingir dins de les entitats locals menors, dos règims electorals diferents atés el nombre d'habitants, supletòriament regeix el que disposa la normativa de règim electoral general.

Règims:

1) Entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants.

2) Entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants.

Aquesta diferenciació del sistema electoral, ve regulada en l'article 66 i 66.bis de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana.

 

Per a l'elecció dels i de les membres de la Junta Veïnal podran presentar-se candidatures de la forma següent:

-Entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants: es presentaran candidatures a través de llistes tancades.

-Entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants: es presentaran candidatures a través de llistes obertes de candidates i candidats.

(art. 66.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).
 

Sí, amb la modificació operada per la Llei 21/2017 a la Llei 8/2010 de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, s'elimina l'obligació que els candidats o candidates siguen residents en l'entitat local menor.

Les candidatures les podran presentar partits i federacions inscrits en el registre corresponent, coalicions electorals constituïdes d'acord amb la llei i les agrupacions d'electors que obtinguen un nombre de signatures no inferior al 5%, dels inscrits en la secció o seccions del cens electoral corresponent a l'entitat local menor, sense que en cap cas el nombre de signants puga ser inferior a cinc.

Cada partit, federació, coalició o agrupació d'electors podrà presentar una llista amb un nombre màxim de candidats o candidates, composta per tres, cinc o set membres en funció del nombre d'habitants de l'entitat local menor, conforme al que s'estableix en l'article 65, apartat segon, d'aquesta llei, amb un màxim de tres suplents.

Les llistes es presentaran amb una composició paritària de dones i homes, en la seua composició s'alternaran consecutivament les persones candidates de sexe diferent.

Els candidats o candidates proposats en les llistes no hauran d'estar incursos en les causes d'inelegibilitat o incompatibilitat establides per la normativa de règim electoral general per a ser regidor.

La candidatura a regidor del municipi podrà simultaniejar-se amb la candidatura a membre de la Junta Veïnal d'una entitat local menor pertanyent a aquell, a més és compatible l'exercici dels càrrecs de presidència, vocalia o regidoria.

(art. 66.2, 3 i 4 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

En les entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants la proclamació de membres electes de la Junta Veïnal es realitzarà d'acord amb les regles següents:

 •  a) No es tindran en compte aquelles candidatures que no hagen obtingut, almenys, el 5% dels vots vàlids emesos en la circumscripció.

 •  b) S'ordenen de major a menor, en una columna, les xifres de vots obtinguts per les restants candidatures.

 •  c) Es divideix el nombre de vots obtinguts per cada candidatura per 1, 2, 3, etcètera, fins a un nombre igual al de membres que componga la Junta Veïnal, i es forma un quadre semblant al que apareix en l'exemple pràctic.

  Els membres de la Junta Veïnal s'atribueixen a les candidatures que obtinguen els quocients majors en el quadre, atés un ordre decreixent.

 •  d) Quan en la relació de quocients coincidisquen dos corresponents a diferents candidatures, el membre de la Junta Veïnal s'atribuirà a la que haja obtingut el nombre més gran total de vots. Si hi ha dues candidatures amb el mateix nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i els successius de forma alternativa.

 •  e) Els membres de la Junta Veïnal corresponents a cada candidatura s'adjudiquen als candidats inclosos en aquesta, per l'ordre de col·locació en què apareguen.

 •  f) En cas de defunció, renúncia, incapacitat o inhabilitació d'un membre de la junta veïnal, la vacant serà atribuïda al candidat o, si escau, al suplent de la mateixa llista a qui corresponga, per l'ordre de col·locació en què apareguen.

(art. 66.5 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

En les entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants la proclamació de membres electes de la Junta Veïnal es realitzarà d'acord amb les regles següents:

 •  a) Cada partit, coalició, federació o agrupació podrà presentar una llista com a màxim de tres candidats o candidates, així com els seus respectius suplents.

 •  b) Cada elector o electora podrà donar el seu vot a un màxim de dos entre els candidats o candidates proclamats en l'entitat local menor corresponent.

 •  c) S'efectuarà el recompte de vots obtinguts per cada candidat, i s'ordenaran en una columna les quantitats representatives de major a menor.

 •  d) Seran proclamats electes aquells candidats o candidates que obtinguen el nombre més gran de vots fins a completar el nombre de membres de la Junta Veïnal. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.

 • e) En cas de defunció, renúncia, incapacitat o inhabilitació d'un membre de la Junta Veïnal, la vacant serà atribuïda al suplent que figurara en la mateixa llista i, si no n'hi ha, al següent candidat o candidata que més vots haguera obtingut.

(art. 66.6 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

En la mateixa sessió de constitució de la Junta Veïnal es procedirà a l'elecció del president o presidenta de l'entitat local menor, d'acord amb el procediment previst en l'article 66.bis.2 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana.

En la mateixa sessió de constitució de la Junta Veïnal es procedirà a l'elecció del president o presidenta de l'entitat local menor, d'acord amb el procediment previst en l'article 66.bis.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana.

Les juntes veïnals es constitueixen en sessió pública el trenté dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'haguera presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels membres de la Junta Veïnal, en aquest supòsit es constituirà el seixanté dia posterior a l'elecció.

(article 66.ter.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

L'elecció dels vocals de la Junta Veïnal es farà de conformitat amb els resultats de les eleccions que, en paral·lel amb les realitzades per a l'ajuntament, se celebren en la secció o seccions constitutives de l'entitat local menor.

(art. 66.1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

Es durà a terme el 26 de maig de 2019.

 

El dia 26 de maig de 2019 a la 9.00 h s'iniciarà la votació i finalitzarà a les 20.00 h.

(art. 84.1 de la Llei orgànica de règim electoral general).

En la secció o seccions constitutives de l'entitat local menor.

(art. 66. 1 de la Llei de règim local de la Comunitat Valenciana).

El document nacional d'identitat, passaport o permís de conduir, on aparega la fotografia de la persona titular o, si es tracta de persones estrangeres, amb la targeta de residència.

(art. 85.1 de la Llei orgànica de règim electoral general).

Sí, podran sol·licitar-lo els electors i electores que prevegen que en la data de votació (26 de maig) no es trobaran en l'entitat local menor on els correspon exercir el seu dret a vot, o aquelles persones que no puguen personar-se en el col·legi electoral.

(art. 72 de la Llei orgànica de règim electoral general).

Les persones inscrites en el Cens d'Espanyols Residents Absents no poden exercir el seu dret al vot per a les entitats locals menors ni en les eleccions municipals.

No obstant això, les persones que es troben temporalment a l'estranger i estiguen inscrites en el Cens d'Espanyols Residents, sí que podran exercir el seu dret al vot a les eleccions a les entitats locals menors, mitjançant el procediment que s'estableix per a això en el Reial decret 1.621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per a la ciutadania espanyola que es trobe temporalment a l'estranger.

(arts. 2. 3 i 74 de la Llei orgànica de règim electoral general).

No. Mitjançant el procediment de vot accessible no es pot votar en les eleccions municipals, ni en les dels òrgans de govern de les entitats locals menors.

(art. 2 del Reial-decret 1.612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi).

La Presidència i la Junta Veïnal ostentaran les atribucions que la legislació establisca com a pròpies del/de l'alcalde/ssa i del Ple de l'ajuntament, respectivament, limitats a l'àmbit de competències de l'entitat local menor.

(art. 67.1 de la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana).