Banner Resultados electorales

Persones que integren la mesa

Persones que integren la mesa

Les Meses electorals formen part de l'Administració Electoral, juntament amb les juntes electorals, i els correspon presidir l'acte de la votació, controlar el seu desenvolupament i realitzar el recompte i escrutini dels vots emesos el dia de la votació.

Les persones que integren la Mesa electoral són ciutadans/es que faciliten el desplegament del procés electoral el dia de les eleccions i sense la participació i col·laboració dels/de les quals seria molt difícil dur-lo a terme. Cada Mesa electoral està formada per un president o presidenta i dos vocals.

La designació es fa entre el 30 de març i  el 3 d'abril per un sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors i electores de cada Mesa que sàpien llegir i escriure i siguen menors de 70 anys, si bé a partir dels seixanta-cinc anys d'edat es pot manifestar la renúncia en el termini de set dies.

Tenint en compte que en el sorteig qualsevol elector o electora en pot ser designat/da per a integrar la Mesa, són necessàries unes pautes d'actuació que servisquen de guia perquè el dia de les eleccions aquesta funció es faça de la millor manera possible. Aquestes normes de funcionament les conté el manual d'instruccions per a les persones que integren les Meses, supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat pel Consell de Ministres i el Consell executiu de la Comunitat Valenciana, que s'entrega quan es notifica als/a les designats/des la condició d'integrants d'una Mesa electoral.


Descàrrega manual d'instruccions per a les persones que integren la mesa

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president/a i vocal de les Meses electorals que inclou les modificacions introduïdes per la Instrucció 2/2014, d'11 de desembre, la Instrucció 3/2016, de 14 de setembre i la Instrucció 1/2018, de 14 de març, de la Junta Electoral Central.

Resolga els seus dubtes