Instruccions seleccionades dirigides als electors

Instruccions seleccionades dirigides als electors

  • Instrucció 7/2019, de 18 de març, de la Junta Electoral Central que dona nova redacció a la Instrucció 5/2019, d'11 de març de 2019, sobre aplicació de la modificació de la Llei orgànica del Règim Electoral General duta a terme per la Llei orgànica 2/2018, de 5 de desembre, per a garantir el dret de sufragi de totes les persones amb discapacitat.
  • Instrucció 2/2012, de 20 de setembre, sobre interpretació de l'article 75.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, pel que fa a la validesa dels vots per correu dels electors inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents que es remeten directament per l'elector a la Junta Electoral competent, en comptes de fer-ho als consolats.
  • Instrucció 1/2011, de 24 de març, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el Cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació del que disposen els articles 38 i 39 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
  • Instrucció 2/2009, de 2 d'abril, sobre garantia de l'exercici personal del vot per correu dels electors residents absents.
  • Instrucció 7/2007, de 12 d'abril, sobre la certificació censal específica prevista en l'article 85.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
  • Instrucció 20 de gener de 2004, sobre consulta via Internet de les dades del cens electoral.
  • Instrucció de 20 d'abril de 1998, sobre requisits del vot dels electors inscrits en el Cens Especial de Residents Absents.
  • Instrucció de 26 d'abril de 1993, sobre certificat mèdic oficial i gratuït a què es referix l'article 72.c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la redacció donada per la Llei Orgànica 6/1992, de 2 de novembre.
  • Instrucció de 10 de febrer de 1992, en relació amb el vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedisca la formulació personal de la sol•licitud de la documentació a què es referix l'article 72 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.