Banner Resultados electorales

Remisió i recepció de la documentació electoral

Remisió i recepció de la documentació electoral

Del 8 al 21 d'abril, l'Oficina del Cens Electoral remetrà per correu certificat a l'elector/a, al domicili indicat per aquest/a en la sol·licitud o, a falta d'això, aquell que figure en el Cens, la documentació electoral, que estarà integrada per:

  • Un full explicatiu.
  • Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
  • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
  • Un sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'esta.

Si són diversos els processos electorals que concorren, es remetrà la documentació necessària per a poder votar en cada procés.

La recepció de la documentació electoral haurà de realitzar-se personalment per l'elector/a, el qual haurà de firmar personalment el rebut acreditatiu de la recepció del material electoral, i si no està en el seu domicili, s'hi deixarà un avís, amb la indicació que ha d'arreplegar la documentació electoral personalment en l'Oficina de Correus corresponent.

Agenda