Electoral

Electoral

 • Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana.
 • Decret 58/1987, d'11 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la comptabilitat de les candidatures que concórreguen a les eleccions a Corts Valencianes.
 • Decret 85/2010, de 14 de maig, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts.
 • Decret 15/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.
 • Correcció d'errades del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.
 • Ordre 5/2019, d'11 de març, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre especificacions tècniques de determinada documentació per a les eleccions a les Corts.
 • Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l'interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.
 • Decret 2/2019, de 4 de març, del president de la Generalitat, de dissolució de les Corts i de convocatòria d'eleccions a aquestes.
 • Ordre 4/2019, de 5 de març, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina el color de les paperetes i sobres de votació de les eleccions a les Corts 2019.
 • Decret 29/2019, del Consell, pel qual es nomenen els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 3/2019, de 8 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fixen les quantitats actualitzades per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals, així com el límit dels que puguen realitzar els partits, coalicions o agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts.
 • Resolució 1/2019, d'11 de març, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, per la qual queda constituït l'òrgan esmentat i s'elegeix la Vicepresidència.
 • Ordre 4/2019, de 25 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el permís de les treballadores i els treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 28 d'abril de 2019.
 • Resolució de 2 d'abril de 2019, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'actualitzen les quanties de les dietes i indemnitzacions assenyalades en el Decret 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l'Administració electoral, personal al seu servei i personal de les administracions públiques que participen en el desenvolupament dels processos electorals autonòmics.