Funció Pública Valenciana

Funció Pública Valenciana

  • Resolució de 31 de maig de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació del II Conveni Col.lectiu del Personal Laboral al servei de l'Administració Autonòmica.
  • Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  • Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.
  • Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regula ció de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat