Exercici del dret al vot

Exercici del dret al vot

L'elector/a podrà elegir entre dues formes d'exercir el dret al vot.

Exercici del dret al vot per correu

En el sobre dirigit a la Junta Electoral l'elector/a ha d'introduir:

  • El sobre de votació tancat amb la papereta elegida.
  • Un dels certificats d'inscripció en el Cens.
  • Fotocòpia del passaport, fotocòpia del document nacional d'identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, a falta d'això, certificat de nacionalitat o certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedits pel Consolat d'Espanya del país de residència.
  • Si així ho desitja, l'imprés omplit per a la devolució de les despeses d'enviament.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Junta Electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives de cada procés electoral.

Aquest sobre amb tota la documentació requerida serà remés, per correu certificat, dins del sobre dirigit a l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a què l'elector/a estiga adscrit del 2 al 23 d'abril.

Exercici del dret al vot en urna

Els/les electors/es que vulguen exercir el dret al vot depositant-lo en urna ho faran del 24 al 26 d'abril, els dos inclusivament, entregant personalment els sobres en aquelles oficines o seccions consulars en què estiguen inscrits/es o en els llocs que a aquest efecte s'habiliten. Les urnes seran custodiades per un/a funcionari/ària consular.

Davant del/de la funcionari/ària consular que custodiarà les urnes, l'elector/a n'acreditarà la identitat per mitjà del passaport o el document nacional d'identitat o el certificat de nacionalitat o d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular, expedits pel Consolat d'Espanya en el país de residència.

L'elector/a ensenyarà i entregarà un dels certificats d'inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents al/a la funcionari/ària consular; a més, li entregarà el sobre dirigit a la Junta Provincial perquè hi estampe el segell de l'Oficina Consular en què conste la data del depòsit.

Una vegada segellat el sobre dirigit a la Junta Electoral Provincial corresponent, l'elector/a el depositarà en l'urna. En aquest sobre l'elector/a ha d'introduir el sobre de votació tancat amb la papereta elegida, així com l'altre certificat d'inscripció en el Cens Electoral de Residents Absents.

Agenda