Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser elector/a i no es trobin privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 d'abril de 2019 serà el cens tancat l'1 de gener de 2019, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per edat a la Comunitat Valenciana

Distribució de CER per edat a la Comunitat Valenciana

  2019 2015  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 86.307 2,43 80.367 2,28 5.940
20 a 24 202.679 5,71 208.826 5,93 -6.147
25 a 29 210.836 5,94 221.656 6,29 -10.820
30 a 34 228.507 6,44 271.662 7,71 -43.155
35 a 39 291.769 8,22 348.881 9,91 -57.112
40 a 44 361.311 10,18 353.777 10,05 7.534
45 a 49 351.759 9,91 342.071 9,71 9.688
50 a 54 341.777 9,63 321.789 9,14 19.988
55 a 59 313.525 8,84 287.380 8,16 26.145
60 a 64 270.973 7,64 245.554 6,97 25.419
65 a 69 234.705 6,62 227.269 6,45 7.436
70 a 74 213.235 6,01 189.610 5,38 23.625
75 a 79 166.620 4,7 157.859 4,48 8.761
80 a 84 130.350 3,67 137.142 3,89 -6.792
85 i més 143.634 4,05 127.392 3,62 16.242
Comunitat 3.547.987 100 3.521.235 100 26.752

Nota: Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019