Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser elector/a i no es trobin privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 d'abril de 2019 serà el cens tancat l'1 de gener de 2019, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per sexe

Distribució de CER per sexe

  2019 2015
  Dones Homes Total Dones Homes Total
Alacant 631.453 603.252 1.234.705 623.279 595.004 1.218.283
Castelló 208.048 202.266 410.314 207.766 201.824 409.590
València 983.382 919.586 1.902.968 978.188 915.174 1.893.362
Comunitat 1.822.883 1.725.104 3.547.987 1.809.233 1.712.002 3.521.235

Nota: Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019