Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser elector/a i no es trobin privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 d'abril de 2019 serà el cens tancat l'1 de gener de 2019, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per edat en la província d'Alacant

Distribució de CER per edat en la província d'Alacant

  2019 2015  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 31.064 2,52 29.325 2,41 1.739
20 a 24 73.615 5,96 76.143 6,25 -2.528
25 a 29 76.486 6,19 81.649 6,7 -5.163
30 a 34 83.457 6,76 96.815 7,95 -13.358
35 a 39 103.607 8,39 120.548 9,89 -16.941
40 a 44 125.254 10,14 122.784 10,08 2.470
45 a 49 122.594 9,93 118.512 9,73 4.082
50 a 54 118.861 9,63 111.962 9,19 6.899
55 a 59 108.878 8,82 98.873 8,12 10.005
60 a 64 93.500 7,57 83.419 6,85 10.081
65 a 69 79.693 6,45 76.025 6,24 3.668
70 a 74 71.752 5,81 62.985 5,17 8.767
75 a 79 55.050 4,46 52.431 4,3 2.619
80 a 84 43.373 3,51 45.399 3,73 -2.026
85 i més 47.521 3,85 41.413 3,4 6.108
Alacant 1.234.705 100 1.218.283 100 16.422

Nota: Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019