Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser elector/a i no es trobin privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 d'abril de 2019 serà el cens tancat l'1 de gener de 2019, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per edat en la província de València

Distribució de CER per edat en la província de València

  2019 2015  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 45.691 2,4 41.944 2,22 3.747
20 a 24 105.967 5,57 109.318 5,77 -3.351
25 a 29 110.925 5,83 115.399 6,09 -4.474
30 a 34 120.017 6,31 144.151 7,61 -24.134
35 a 39 155.303 8,16 188.358 9,95 -33.055
40 a 44 195.020 10,25 191.056 10,09 3.964
45 a 49 189.335 9,95 183.882 9,71 5.453
50 a 54 183.588 9,65 172.870 9,13 10.718
55 a 59 168.449 8,85 155.476 8,21 12.973
60 a 64 146.194 7,68 133.406 7,05 12.788
65 a 69 127.270 6,69 123.768 6,54 3.502
70 a 74 115.489 6,07 103.352 5,46 12.137
75 a 79 91.256 4,8 86.757 4,58 4.499
80 a 84 71.113 3,74 74.355 3,93 -3.242
85 i més 77.351 4,06 69.270 3,66 8.081
València 1.902.968 100 1.893.362 100 9.606

Nota: Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019