Cens electoral

Cens electoral

Explotació estadística del cens electoral. Llistes de votació (cens de consulta més reclamacions).

El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per ser elector/a i no es trobin privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel cens d'electors/es residents a Espanya (CER) i pel cens d'electors/es residents-absents que viuen a l'estranger (CERA).

El cens electoral vigent per a les eleccions de 28 d'abril de 2019 serà el cens tancat l'1 de gener de 2019, amb les inscripcions dels que tinguin la majoria d'edat el dia de la votació.

L'Oficina del Cens Electoral, enquadrada en l'Institut Nacional d'Estadística, és l'òrgan encarregat de la formació del cens electoral i exerceix les seves competències sota la direcció i la supervisió de la Junta Electoral Central.

Distribució de CER per edat en la província de Castelló

Distribució de CER per edat en la província de Castelló

  2019 2015  
Anys complits CER % CER % Variació
18 a 19 9.552 2,33 9.098 2,22 454
20 a 24 23.097 5,63 23.365 5,7 -268
25 a 29 23.425 5,71 24.608 6,01 -1.183
30 a 34 25.033 6,1 30.696 7,49 -5.663
35 a 39 32.859 8,01 39.975 9,76 -7.116
40 a 44 41.037 10 39.937 9,75 1.100
45 a 49 39.830 9,71 39.677 9,69 153
50 a 54 39.328 9,58 36.957 9,02 2.371
55 a 59 36.198 8,82 33.031 8,06 3.167
60 a 64 31.279 7,62 28.729 7,01 2.550
65 a 69 27.742 6,76 27.476 6,71 266
70 a 74 25.994 6,34 23.273 5,68 2.721
75 a 79 20.314 4,95 18.671 4,56 1.643
80 a 84 15.864 3,87 17.388 4,25 -1.524
85 i més 18.762 4,57 16.709 4,08 2.053
Castelló 410.314 100 409.590 100 724

Nota: Les dades de 2015 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019