Persones malaltes o amb incapacitat per a formular el vot

Persones malaltes o amb incapacitat per a formular el vot

La sol·licitud de vot per correu, en el cas que un/a elector/a no puga presentar-la de manera personal per malaltia o  per incapacitat per a formular el vot, podrà ser efectuada en nom seu per una altra persona autoritzada, notarialment o consularment, per mitjà de document que s'estendrà individualment en relació amb cada elector/a i sense que s'hi puga incloure diversos/es electors/es, ni una mateixa persona podrà representar més d'un/a elector/a (art. 72 c de la Llei del Règim Electoral General). La Junta Electoral comprovarà, en cada cas, la concurrència de totes les especialitats que s'apliquen a esta modalitat.

El certificat mèdic oficial

L'elector/a malalt/a, o aquell/a que patisca alguna incapacitat que li impedisca desplaçar-s'hi, haurà d'acreditar la malaltia o la incapacitat mencionada per mitjà del certificat mèdic oficial que serà gratuït.

El/la representant o apoderat/da de l'elector/a malalt/a o amb incapacitat per a formular el vot

L'elector/a haurà d'anomenar representant per mitjà d'escriptura pública de poder atorgada davant del/de la notari/ària o cònsol.

L'escriptura s'estendrà individualment en relació amb cada elector/a i sense que s'hi puguen incloure diversos/es electors/es, ni una mateixa persona representar més d'un elector/a.

El servei del/de la notari/ària és totalment gratuït.

La sol·licitud de la inscripció en el Cens

Del 5 de març al 18 d'abril, el/la representant de l'elector/a sol·licitarà en l'Oficina de Correus el vot per correu i el certificat d'inscripció en el Cens de l'elector/a malalt/a o amb incapacitat, i adjuntarà aquesta sol·licitud el poder de representació, així com el certificat mèdic oficial.

Aquesta sol·licitud estarà firmada pel/per la representant, firma l'autenticitat de la qual comprovarà l'empleat/da de Correus i la confrontarà amb la que aparega en el document nacional d'identitat.

Remissió de la documentació electoral

Del 8 al 21 d'abril, la Direcció Provincial del Cens Electoral remetrà al domicili que s'haja indicat, o, a falta d'això, a aquell que figure en el Cens, la documentació electoral, el justificant de recepció de la qual haurà de estar firmat per la mateixa persona que l'ha sol·licitada, després de l'acreditació prèvia de la seua identitat.

Si no està en el domicili, se l'avisarà perquè el/la representant del/de la malalt/a o persona amb incapacitat per a formular el vot acudisca a l'Oficina de Correus corresponent a arreplegar-lo.

La documentació electoral està integrada per:

  • Un full explicatiu.
  • Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
  • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
  • El sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'aquesta.

Una vegada sol·licitat el vot per correu, JA NO ES PODRÀ VOTAR DE MANERA PRESENCIAL en la Mesa electoral el dia de les eleccions.

Remissió del vot per part de l'elector/a a la Mesa

Del 8 al 24 d'abril, l'elector/a malalt/a o incapacitat/da remetrà per correu certificat el sobre dirigit a la Mesa electoral en què haurà introduït el certificat d'inscripció en el Cens Electoral i el sobre de votació, amb la papereta elegida. Aquest enviament no necessitarà franqueig.

Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Mesa electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives de cada procés electoral.

Agenda