Banner Resultados electorales

Despeses i subvencions electorals

Tota candidatura ha de tindre un administrador o administradora electoral responsable dels seus ingressos i despeses i de la seua comptabilitat. Les candidatures que qualsevol partit, federació o coalició present dins de la mateixa província tenen un administrador o administradora comú.

La comptabilitat s'ha d'ajustar en tot cas als principis generals continguts en el vigent Pla general de comptabilitat (art. 121 Llei orgànica del règim electoral general i art. 37.2 Llei electoral valenciana).

Són administradors i administradores electorals els administradors i administradores generals i els administradors i administradores de les candidatures.

Por ser designat com a administrador/a electoral qualsevol ciutadà/ana, major d'edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics (art. 123.1 Llei orgànica del règim electoral general i art. 37.4 Llei electoral valenciana).

Els partits, federacions o coalicions que presenten candidatura en més d'una província han de tindre, a més, un administrador o administradora general.

L'administrador o administradora general respon de tots els ingressos i despeses electorals fetes pel partit, federació o coalició i per les seues candidatures, així com de la corresponent comptabilitat.

Els administradors i les administradores de les candidatures actuen sota la responsabilitat de l'administrador/a general (art. 122 Llei orgànica del règim electoral general i art. 37.1 Llei electoral valenciana).

No poden ser administradors i administradores electorals:

a) Les persones condemnades per sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que dure la pena.

b) Les persones condemnades per sentència, encara que no siga ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'Administració pública o contra les institucions de l'Estat quan aquesta haja establit la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu o la d'inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a ocupació o càrrec públic en els termes previstos en la legislació penal.

(Art. 123.1 Llei orgànica del règim electoral general).

Les persones representants de les candidatures i les persones representants generals dels partits, federacions o coalicions poden acumular la condició d'administrador/a electoral (art. 123.2 Llei orgànica del règim electoral general).

No, els candidats i les candidates no poden ser administradors/es electorals (art. 123.3 Llei orgànica del règim electoral general i art. 37.3 Llei electoral valenciana).

L'administrador/a general el designen les persones representants generals dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors, mitjançant escrit presentat davant de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana abans de l'11é dia posterior a la convocatòria de les eleccions. És a dir, com que la convocatòria és el 5 de març, es poden designar des del dia 5 fins al 15 de març, els dos inclusivament. L'escrit ha de contindre el nom i els cognoms de la persona designada i la seua acceptació expressa (art. 38.1 Llei electoral valenciana i art. 174.1 Llei orgànica del règim electoral general).

La designació la porta a cap, davant de la Junta Electoral Provincial, la persona representant de la candidatura en l'acte de presentació d'aquesta. L'escrit signat per aquesta ha de contindre, a més, l'acceptació de les persones designades i de l'administrador/a general. Les juntes electorals provincials han de comunicar a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana quines són les persones designades en les seues circumscripció (art. 38.2 Llei electoral valenciana).

Les persones representants són les encarregades de nomenar per escrit els administradors i les administradores de les candidatures dels partits polítics, federacions i coalicions davant de la Junta Electoral Provincial corresponent entre el 15é i el 20é dia posterior a la convocatòria d'eleccions. És a dir, com que la convocatòria d'eleccions és el 5 de març, es designaran entre el 20 i el 25 de març, els dos inclusivament. L'esmentat escrit ha d'expressar l'acceptació de la persona designada. Les juntes electorals provincials han de comunicar a la Junta Electoral Central els administradors i les administradores que han rebut la designació en la seua demarcació.

Les persones promotores de les agrupacions d'electors designen els administradors i les administradores de les seues candidatures davant de la Junta Electoral Provincial, dins dels dos dies següents a l'acte de presentació de la candidatura (arts. 174.2 i 192.2 i 3 Llei orgànica del règim electoral general).

Els administradors i les administradores generals i els/les de les candidatures, comuniquen a la Junta Electoral Central i a les juntes provincials, respectivament, els comptes oberts per a la recaptació de fons (art. 124.1 Llei orgànica del règim electoral general).

L'obertura de comptes pot realitzar-se a partir de la data de nomenament dels administradors i administradores electorals, en qualsevol entitat bancària o caixa d'estalvis. La comunicació ha de dur-se a cap en les 24 hores següents a l'obertura dels comptes (art. 124.2 Llei orgànica del règim electoral general i art. 39.2 Llei electoral valenciana).

Les imposicions realitzades per tercers en aquests comptes han de ser restituïdes pels partits, federacions, coalicions o agrupacions que les van promoure (art. 124.3 Llei orgànica del règim electoral general).