Banner Resultados electorales

Vot accessible

Podran sol·licitar-lo les persones amb discapacitat visual o diversitat funcional sensorial visual que coneguen el sistema de lectoescriptura Braille i tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o siguen afiliades a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), i desitgen utilitzar el procediment de vot accessible (art. 3.1 Reial decret 1.612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi).

Aquesta informació es pot trobar a través del web eleccions2019.gva.es, en la campanya institucional que la Generalitat realitzarà per a donar a conéixer aquest procediment de vot; així com en el telèfon gratuït 900 150 000, en què s'aclariran tots dubtes sobre el procediment de vot accessible.

L'horari d'atenció personalitzada es podrà consultar en el telèfon gratuït 900 150 000.

El procediment del vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats (sobres i paperetes sense referència en sistema Braille i idèntiques a les que usen la resta de les persones electores), juntament amb una documentació específica en sistema Braille. Cada una de les paperetes normalitzades es troba dins d'un sobre en el qual, en tinta i braille, s'indica la candidatura a la qual correspon.

La documentació complementària en sistema Braille permet la identificació de l'opció de vot amb garanties de plena autonomia i, per tant, de secret del sufragi.

Les traduccions al sistema Braille seran controlades per la Comissió Braille Espanyola i tot el procediment serà supervisat per l'Administració electoral.

No és obligatori. Només el faran servir les persones que, reunint els requisits exigibles, ho hagen sol·licitat voluntàriament. En cas que no desitgen utilitzar aquest procediment, podran ser assistides per una persona de confiança per a exercir el dret de vot (art. 87.1 Llei orgànica del règim electoral general).

El vot accessible es podrà sol·licitar des del mateix dia de la convocatòria del procés electoral i fins al 27é dia posterior a aquesta, és a dir, des del 5 de març fins a l'1 d'abril, els dos inclusivament, en el telèfon 900 150 000 (punt primer de l'Ordre INT 3817/2007 de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial decret 1.612/2007).

Telefonant al número gratuït 900 150 000 que el Ministeri de l'Interior ha disposat a aquest efecte.

L'elector/a que sol·licite el vot accessible telefònicament serà preguntat/da pel seu nom, cognoms, adreça, número de document nacional d'identitat, número de telèfon de contacte, el coneixement del sistema Braille i si té un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o si està afiliada a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). En aquest moment, via telefònica, es confirmarà la recepció de la seua sol·licitud per part de l'Administració.

En qualsevol moment la Generalitat podrà sol·licitar la verificació d'aquestes dades personals.

Aquest maletí conté:

- Unes instruccions explicatives sobre la utilització de la documentació, impreses en sistema Braille.

- Un sobre de votació normalitzat (sense referència en sistema Braille).

-Un sobre per cada una de les candidatures que concórreguen a les eleccions a Les Corts, amb la indicació d'aquestes en tinta i en sistema Braille. Dins de cada un d'aquests sobres, hi ha la papereta de votació normalitzada (sense referència en sistema Braille) corresponent a la candidatura indicada en l'exterior.

L'elector/a ha de llegir les instruccions que s'inclouen en la documentació i, a continuació, seleccionar la seua opció de vot.

Una vegada identificada l'opció de vot i introduïda la papereta en el sobre de votació normalitzat (sense referència en sistema Braille) l'elector/a es dirigirà novament a la mesa electoral per a la seua introducció en l'urna electoral.

La Informació sobre les candidatures a les eleccions a Les Corts 2019 s'oferirà a través del telèfon gratuït 900 150 000 i a través del web www.eleccions2019.gva.es, des de la data de publicació d'aquestes i fins al mateix dia de l'acte electoral.

L'elector/a que haja comunicat la seua intenció d'utilitzar el procediment de vot accessible acudeix el dia de la votació (28 d'abril) a la mesa electoral en la qual li corresponga exercir el seu dret de vot.

Allí, prèvia identificació, mitjançant el document nacional d'identitat o passaport, i comprovació de la formulació de la seua sol·licitud, el president o la presidenta de la mesa o, si és el cas, algun vocal li farà lliurament d'un maletí o kit de vot accessible en el qual, en tinta i sistema Braille, s'indica el procés electoral a què correspon.

Una vegada recollida la documentació, l'elector/a pot dirigir-se als espais habilitats a aquest efecte en els locals electorals per al maneig de la documentació electoral amb la deguda privacitat.

Una vegada identificada l'opció de vot i introduïda la papereta en el sobre de votació l'elector/a es dirigirà novament a la mesa electoral i se seguirà el mateix procediment que per a la totalitat de les persones electores.

Després de la votació, és recomanable que s'emporte el kit o maletí de votació i tot el material sobrant, a fi de garantir el secret del vot emés.