Banner Resultados electorales

Règim d'incompatibilitats

No, el càrrec de president/a és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, excepte la de diputat/ada de Les Corts. També és incompatible amb qualsevol activitat professional i mercantil (art. 6 Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell).

Els consellers i conselleres estan sotmesos al règim d'incompatibilitats que l'article 6 de la Llei del Consell estableix per a el president o la presidenta (art. 30 Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell).

Els diputats i les diputades han d'observar en tot moment les normes sobre incompatibilitats establides per l'ordenament vigent.

A l'efecte de l'examen sobre incompatibilitats, s'ha de remetre des del Registre d'Interessos a la Comissió d'Estatut dels diputats i diputades una còpia de les declaracions d'activitats i de les seues modificacions.

La Comissió d'Estatut dels diputats i les diputades elevarà al Ple les seues propostes sobre la situació d'incompatibilitat de cada diputat/ada en el termini de vint dies següents, comptats a partir de la plena assumpció de la condició de diputat/ada o de la comunicació que, obligatòriament, ha de realitzar de qualsevol alteració en la declaració formulada a l'efecte d'incompatibilitats.

Declarada i notificada la incompatibilitat, el diputat i diputada que incorre en aquesta té huit dies per a optar entre l'escó i el càrrec incompatible. Si no exercita l'opció en el termini assenyalat, s'entendrà que renuncia a l'escó (art. 22 Reglament de Les Corts).

El regidor i la regidora, el diputat i la diputada o membre de qualsevol entitat local en perd la condició, entre altres causes, per incompatibilitat, en els supòsits i condicions establits en la legislació electoral, tal com estableix l'article 9 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Els regidors i les regidores, i els diputats i les diputades han d'observar en tot moment les normes sobre incompatibilitats i han de posar en coneixement de la corporació qualsevol fet que poguera constituir causa d'aquesta.

Produïda una causa d'incompatibilitat i declarada aquesta pel Ple corporatiu, la persona afectada per aquesta declaració ha d'optar, en el termini dels deu dies següents a aquell que reba la notificació de la seua incompatibilitat, entre la renúncia a la condició de regidor/a o diputat/ada o l'abandó de la situació que done origen a la referida incompatibilitat.

Transcorregut el termini assenyalat sense haver-se exercitat l'opció, s'entendrà que la persona afectada ha renunciat a la condició de regidor/a o diputat/ada, i s'ha de declarar pel Ple corporatiu la vacant corresponent i posar el fet en coneixement de l'Administració electoral als efectes previstos en els art. 182 i 208 Llei orgànica del règim electoral general (art. 10 Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).

El personal empleat públic es classifica en:

a. Personal funcionari de carrera.

b. Personal funcionari interí.

c. Personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal.

d. Personal eventual.

(Art. 14.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).

El personal funcionari de carrera pot trobar-se en alguna de les següents situacions:

a. Servei actiu.

b. Serveis especials.

c. Servei en altres administracions públiques.

d. Excedència voluntària.

e. Excedència forçosa.

f. Expectativa de destinació.

g. Suspensió de funcions.

(Art. 122 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).

El personal funcionari de carrera és declarat en la situació de serveis especials quan siga triat per Les Corts, les Corts Generals o les assemblees legislatives de les comunitats autònomes per a formar part dels òrgans constitucionals o dels òrgans estatutaris d'aquestes o altres l'elecció de les quals corresponga al Congrés dels Diputats, al Senat o a les assemblees legislatives de les comunitats autònomes (art. 124.1 g) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).

Els qui es troben en situació de serveis especials perceben les retribucions del lloc o càrrec que exercisquen i no les que els corresponguen en el seu lloc de personal funcionari de carrera, sense perjudici del dret a percebre l'antiguitat que tinguen reconeguda en cada moment.

Aquesta situació, suposa el còmput del temps de permanència en aquesta a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, promoció interna, ascensos i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable.

Així mateix, dona dret a la reserva del mateix lloc de treball si aquest ha sigut obtingut mitjançant concurs. Quan el lloc de treball exercit amb anterioritat ha sigut obtingut per lliure designació, aquest dret s'entendrà referit a un lloc de treball del seu cos, agrupació professional o la seua corresponent escala, en la mateixa localitat i amb les retribucions corresponents al seu nivell competencial reconegut.

El personal funcionari que haja sigut declarat en la situació de serveis especials no sofreix cap menyscapte en el dret a la promoció professional, per haver sigut nomenat durant un període mínim de dos anys consecutius o tres amb interrupció, alt càrrec, membre del poder judicial o d'altres òrgans constitucionals o estatutaris o haver sigut elegit alcaldessa o alcalde, retribuïts i amb dedicació exclusiva, presidenta o president de diputacions o de capítols o consells insulars, diputada o diputat o senadora o senador de les Corts Generals, diputada o diputat de Les Corts o membre de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes (art. 124.2 a 4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).

Escau declarar d'ofici l'excedència voluntària per interés particular quan, finalitzada la causa que ha determinat el pas a una situació diferent de la de servei actiu, s'incompleix l'obligació de sol·licitar el reingrés en el termini establit.

Els qui es troben en situació d'excedència voluntària per interés particular no reporten retribucions, ni els és computable el temps que romanen en aquesta situació als efectes de promoció professional, antiguitat i drets en el règim de Seguretat Social que els siga aplicable (art. 127. 1, 3 i 4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).

1. Quant al personal funcionari, són diverses les disposicions legals que regulen el dret a tindre permisos en matèria electoral. Així doncs:

• El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix, en l'article 14, apartats m) i q), que el personal públic té els següents drets de caràcter individual: a les vacances, descansos, permisos i llicències i als altres drets reconeguts per l'ordenament jurídic.

En la regulació d'aquests permisos, que es realitza en l'article 48 j), estableix que "els funcionaris i les funcionàries tenen permís pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral".

• La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana estableix, en l'article 69.1 i) que el personal funcionari podrà gaudir, prèvia comunicació, en els termes i condicions establits reglamentàriament, de permisos, almenys, com a conseqüència de les causes següents: "Compliment del deure inexcusable de caràcter públic i personal."

• D'igual manera el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball pel personal al servei de l'Administració del Consell, en l'article 36.2 b) disposa que "s'entendrà per deure de caràcter públic i personal el compliment de deures ciutadans derivats d'una consulta electoral".

• En el mateix sentit, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública regula, en l'article 30.2, que "podran concedir-se permisos pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal, i per deures derivats de la conciliació de la vida familiar i laboral".

 

2. Quant al personal laboral:

El Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica, de 31 de maig de 1995, indica que es concediran permisos pel temps indispensable per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, i dins dels supòsits que es preveuen hi ha el de compliment de deures ciutadans derivats d'una consulta electoral. A més resulta també d'aplicació al personal laboral, l'art. 36.2 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell.

Es dictarà una Ordre, per la qual es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat a les eleccions a Les Corts Valencianes estableix en el seu art. 1 que "el personal al servei de l'Administració pública valenciana inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en els termes previstos en l'article tres d'aquesta, que es presente com a candidata o candidat en els pròxims processos electorals a Les Corts Valencianes, pot sol·licitar permís, a l'empara del que es preveu en l'article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i en l'article 36 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell, pel temps de durada de la campanya electoral, tenint dret a rebre les retribucions que percebera en el lloc de treball que ocupe, amb dispensa de la prestació de la feina".

Així mateix, l'art. 2, estableix que "la sol·licitud ha de presentar-se per escrit davant de la persona que exercisca el càrrec de cap de la unitat corresponent, que ha d'informar-la i remetre-la l'endemà de la presentació a l'òrgan que tinga les competències en matèria de personal, de la conselleria o organisme on preste serveis la persona interessada, que ha de resoldre en igual termini".

En aquest sentit, l'article 92 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol de la Generalitat d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana estableix que "el personal comprés en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei no podrà compatibilitzar les seues activitats amb l'acompliment, per si mateix o mitjançant substitució, de qualsevol càrrec, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o alié, retribuïts o merament honorífics, si impedeix o menyscaba l'exacte compliment dels seus deures, compromet la seua imparcialitat o independència o perjudica els interessos generals."

Per excepció, l'art. 5.1 a) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal al servei de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com de Les Corts i òrgans institucionals, poden compatibilitzar les seues activitats amb la condició de ser diputats i diputades autonòmics, llevat que perceben retribucions periòdiques per l'acompliment de la funció o que per aquestes s'establisca la incompatibilitat.

El règim d'incompatibilitats dels funcionaris i les funcionàries de l'Administració local és l'establit amb caràcter general per a la funció pública en llei 53/1984, de 26 de desembre, i en les normes que es dicten per l'Estat per a la seua aplicació als funcionaris i les funcionàries de l'Administració local (art. 145 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en règim local).

Als jutges i les jutgesses se'ls prohibeix, en les eleccions legislatives o locals, prendre més part que la d'emetre el seu vot personal. Per contra, han d'exercir les funcions i complir els deures inherents al seu càrrec (art. 395.2n Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial).