Banner Resultados electorales

Votació presencial

Es pot utilitzar tant el document nacional d'identitat com el passaport o permís de conduir, en què hi haja la fotografia de la persona la titular. Per contra, no s'admetrà la fotocòpia d'aquests per a identificar l'elector/a.

No obstant això, la documentació abans enumerada per a identificar l'elector/a, no pot considerar-se com l'única forma permesa per la llei, encara quan siga la més normal i adequada, ja que qualsevol mitjà pot ser admés per la mesa electoral sempre que quede vàlidament acreditada la identitat de l'elector/a. Per això, excepcionalment, les meses electorals poden permetre, quan es tracta d'una qüestió de fet sotmesa a la seua resolució, l'exercici del dret de sufragi si no tenen dubtes sobre la identitat de la persona, a la vista dels mitjans de prova de què disposa.

A tall d'exemple direm que el carnet d'un col·legi professional, o el d'un club, etc, en el qual estiga reflectida la foto, la signatura i el número del document nacional d'identitat de l'elector/a, i no tinga dubtes sobre la seua identitat, podria ser admés.

En el mateix sentit es pronuncia el Tribunal Superior de Justícia de Navarra de 4 de desembre de 1989 (recurs núm. 1018/1989).

(Art. 85.1 Llei orgànica del règim electoral general i Acords de la Junta Electoral Central de 3 i 15 de març de 1996).

Sí, es pot votar igualment encara que la documentació estiga caducada.

Tal com s'ha acordat per la Junta Electoral Central en els acords de 9 de juny de 1986 i de 4 d'abril de 1991, el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir que estiguen caducats seran vàlids si permeten l'acreditació de la persona votant quan hi consten la seua fotografia i signatura.

No, en cap cas pot votar una persona en lloc d'una altra, ja que el vot s'exerceix personalment (art. 4.1. Llei orgànica del règim electoral general).

Podran servir-se per a aquestes operacions d'una persona de confiança que els ajude per a l'exercici de la votació (art. 87.1 Llei orgànica del règim electoral general).