Votació presencial

Quina documentació pot utilitzar l'elector/a per a identificar-se davant de la mesa electoral per a poder votar?

Es pot utilitzar tant el document nacional d'identitat com el passaport o permís de conduir, en què hi haja la fotografia de la persona la titular. Per contra, no s'admetrà la fotocòpia d'aquests per a identificar l'elector/a.

No obstant això, la documentació abans enumerada per a identificar l'elector/a, no pot considerar-se com l'única forma permesa per la llei, encara quan siga la més normal i adequada, ja que qualsevol mitjà pot ser admés per la mesa electoral sempre que quede vàlidament acreditada la identitat de l'elector/a. Per això, excepcionalment, les meses electorals poden permetre, quan es tracta d'una qüestió de fet sotmesa a la seua resolució, l'exercici del dret de sufragi si no tenen dubtes sobre la identitat de la persona, a la vista dels mitjans de prova de què disposa.

A tall d'exemple direm que el carnet d'un col·legi professional, o el d'un club, etc, en el qual estiga reflectida la foto, la signatura i el número del document nacional d'identitat de l'elector/a, i no tinga dubtes sobre la seua identitat, podria ser admés.

En el mateix sentit es pronuncia el Tribunal Superior de Justícia de Navarra de 4 de desembre de 1989 (recurs núm. 1018/1989).

(Art. 85.1 Llei orgànica del règim electoral general i Acords de la Junta Electoral Central de 3 i 15 de març de 1996).

Es permet votar si la documentació que acredita la identitat de l'elector/a està caducada?

Sí, es pot votar igualment encara que la documentació estiga caducada.

Tal com s'ha acordat per la Junta Electoral Central en els acords de 9 de juny de 1986 i de 4 d'abril de 1991, el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir que estiguen caducats seran vàlids si permeten l'acreditació de la persona votant quan hi consten la seua fotografia i signatura.

Pot una persona votar per una altra?

No, en cap cas pot votar una persona en lloc d'una altra, ja que el vot s'exerceix personalment (art. 4.1. Llei orgànica del règim electoral general).

¿Com voten les persones electores que no saben llegir o les que, per discapacitat, estan impedides per a elegir la papereta o col·locar-la dins del sobre i entregar-la al president o presidenta de la mesa?

Podran servir-se per a aquestes operacions d'una persona de confiança que els ajude per a l'exercici de la votació (art. 87.1 Llei orgànica del règim electoral general).