Banner Resultados electorales

Escrutini

Una vegada acabada la votació comença, tot seguit, l'escrutini de les meses electorals (art. 95.1. Llei orgànica del règim electoral general).

L'escrutini es realitza de la manera següent:

- El president o la presidenta extrau, un a un, els sobres de l'urna i llig en veu alta la denominació de la candidatura o, si és el cas, el nom dels candidats i candidates votats/des. El president o la presidenta, una vegada llegida la papereta, ha de mostrar-la als/les vocals, interventors/es i apoderats/des (art. 95.4 Llei orgànica del règim electoral general).

- Acabat el recompte, s'ha de confrontar el total de sobres amb els votant anotats en les llistes numerades que porten els/les vocals i interventors/es per l'ordre en què s'ha emés el vot, segons el que s'estableix en l'article 86.4 Llei orgànica del règim electoral general.

- A continuació el president o la presidenta ha de preguntar si hi ha alguna protesta a fer contra l'escrutini. Si n'hi ha, les ha de resoldre la mesa per majoria.

- Posteriorment, el president o la presidenta ha d'anunciar en veu alta el resultat, especificant el nombre de persones electores censades, el de certificacions censals aportades, el nombre de votants, el nombre de paperetes nul·les, el de vots en blanc i el de vots obtinguts per una candidatura (art. 97.1 i 2 Llei orgànica del règim electoral general).

- La mesa ha de fer públics immediatament els resultats per mitjà d'una acta d'escrutini i fixar-la sense cap demora a la part exterior o a l'entrada del local (art. 98.1 Llei orgànica del règim electoral general).

És nul el vot emés en sobre o papereta diferent del model oficial, així com l'emés en papereta sense sobre o en sobre que continga més d'una papereta de diferent candidatura.

Si el sobre conté diverses paperetes de la mateixa candidatura, el vot és vàlid, però compta com un únic vot.

Són també nuls en tots els processos electorals els vots emesos en paperetes en què s'hagueren modificat, afegit o ratllat noms de candidats/tes compresos en aquestes o alterat l'ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s'haguera introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat (art. 96.1 i 2 Llei orgànica del règim electoral general).

Es considera vot en blanc, però vàlid, el sobre introduït en l'urna electoral que no conté papereta (art. 96.5 Llei orgànica del règim electoral general).

Són els vots que es computen a favor d'una candidatura, que no s'han anul·lat per cap defecte, i els vots que estan en blanc (art. 108.4 Llei orgànica del règim electoral general).

En el supòsit de contindre més d'una papereta de la mateixa candidatura, es computarà com un sol vot vàlid (art. 96.1 Llei orgànica del règim electoral general).

L'ordre per a realitzar l'escrutini en aquests casos l'estableix l'article 95.3 de la Llei orgànica del règim electoral general i és el següent: primer Parlament Europeu; segon, Congrés dels Diputats; tercer, Senat; quart, Entitats Locals; cinqué, Assemblea Legislativa de les comunitats autònomes;  i finalment els Consells i Capítols Insulars.

En les eleccions del dia 28 d'abril s'ha de fer de primer el recompte de les eleccions al Congrés dels Diputats, segon el del Senat i després el de l'Assemblea Legislativa de la Comunitat Valenciana (art. 95.3 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, el recompte de vots és públic, per la qual cosa qualsevol persona pot estar present en el recompte dels vots de qualsevol mesa, sempre que no entorpisca ni pertorbe el desenvolupament d'aquest, en cas contrari el president o la presidenta podrà expulsar-la (art. 95.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Els notaris i notàries en l'exercici de les seues funcions, les persones representants de les llistes o les persones integrants d'alguna candidatura, en cas de tindre dubtes sobre el contingut d'una papereta llegida pel president o la presidenta de la mesa en l'escrutini, poden demanar-la en l'acte per a examinar-la i ha de concedir-se-li que l'examine (art. 95.5 Llei orgànica del règim electoral general).

Els/les vocals de la mesa, els/les interventors/es i apoderats/des no necessiten sol·licitar aquest examen, atés que el president o la presidenta ha de mostrar-los cada papereta després de llegir-la (art. 95.4 Llei orgànica del règim electoral general).

L'elector/a pot manifestar, en concloure l'escrutini, la seua protesta o reclamació que s'ha de fer constar en l'acta de la sessió (art. 97.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Finalitzat l'escrutini, les paperetes extretes de les urnes s'han de destruir en presència dels concurrents amb excepció d'aquelles a les quals s'haguera negat validesa o que hagueren sigut objecte d'alguna reclamació, les quals s'han d'unir a l'acta i arxivar-les amb aquesta, una vegada rubricades per les persones que integren la mesa (art. 97.3 Llei orgànica del règim electoral general).

En cada mesa electoral existeix una persona representant de l'Administració que, una vegada conclou l'escrutini, rep del president o la presidenta de la mesa una còpia de l'acta d'escrutini amb els resultats de la mesa, únicament al l'efecte de facilitar la informació provisional sobre els resultats de l'elecció a la Generalitat.

Així mateix, s'ha d'entregar també una còpia d'aquesta acta a les persones representants de cada candidatura que la demanen o, si és el cas, als interventors i interventors, apoderats i apoderades o candidats i candidates. No se n'ha d'expedir més d'una còpia per candidatura (art. 98.1 i 2 de la Llei orgànica del règim electoral general).

No, els resultats que es donen el dia de les eleccions per part del Govern no tenen cap validesa jurídica, ja que estem davant de resultats provisionals i no definitius.

La persona representant de l'Administració facilita al Govern la informació provisional sobre els resultats de les eleccions (art. 98.2 de la Llei orgànica del règim electoral general).

L'escrutini oficial i definitiu el duen a terme les juntes electorals que corresponga (en el cas de les eleccions a Les Corts, és la Junta Electoral Provincial de cada circumscripció, art. 26 Llei electoral valenciana), i comença tres dies després de les eleccions.

Es denomina escrutini general i és un acte únic que té caràcter públic (art. 103 Llei orgànica del règim electoral general).

L'escrutini ha de concloure no més tard del 6é dia posterior al de les eleccions (art. 107.2 Llei orgànica del règim electoral general).

Sí, els resultats oficials són publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (art. 108.6 Llei orgànica del règim electoral general).

Les juntes electorals provincials han d'arxivar un exemplar de l'acta de proclamació d'electes. Han de remetre el segon a Les Corts i el tercer a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana que, en el període màxim de 40 dies a partir dels actes d'escrutini, ha de procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels resultats generals i per circumscripcions, sense perjudici dels recursos contenciosos electorals contra la proclamació d'electes (art. 36.2 d, Llei electoral valenciana).

La proclamació dels candidats i candidates electes serà el dia 13 de maig, quinze dies després d'haver-se celebrat les eleccions el 28 d'abril (art. 36 Llei electoral valenciana i art. 108.4 Llei orgànica del règim electoral general).

De conformitat amb el que s'estableix en el règim electoral general, la Junta Electoral Provincial és la competent per a realitzar la proclamació dels candidats i candidates electes (art. 36.1 Llei electoral valenciana).

El procediment que se seguirà és el següent:

a) L'acta de l'escrutini s'estendrà per duplicat i la subscriurà el president o la presidenta i el secretari o la secretària de la Junta, i contindrà esment exprés del nombre de persones electores, dels vots vàlids, dels vots nuls, dels vots en blanc i dels vots obtinguts per cada candidatura. En aquestes es ressenyaran també les protestes i reclamacions produïdes i les resolucions adoptades.

b) La Junta ha d'arxivar un dels dos exemplars de l'acta de l'escrutini i remetre immediatament el segon a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana perquè aquesta determine i declare quines candidatures han complit el requisit imposat per l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia.

c) Tot seguit, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana ha de posar la seua declaració en coneixement de les juntes electorals provincials perquè aquestes, en conseqüència, realitzen la proclamació definitiva en acta per triplicat, que ha de contindre els detalls especificats en l'apartat a) per a l'acta d'escrutini, així com els escons obtinguts per cada candidatura i la relació nominal dels candidats i candidates electes.

d) Les juntes electorals provincials han d'arxivar un exemplar de l'acta de proclamació d'electes, remetre el segon a Les Corts i el tercer a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana que, en el període màxim de quaranta dies a partir dels actes d'escrutini, ha de procedir a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels resultats generals i per circumscripcions, sense perjudici dels recursos contenciosos electorals contra la proclamació d'electes (art. 36.2 Llei electoral valenciana).